W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych

XML

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
Andrzej Bohdanowicz

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 10
II piętro, pokój nr 19

tel.: +48 42 22 54 606
fax: +48 42 22 54 605
e-mail: a.bohdanowicz@um.pabianice.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 10
II piętro, pokój nr 19

tel.: +48 42 22 54 606
fax: +48 42 22 54 605
e-mail: zkin@um.pabianice.pl

Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych (stosującego symbol ZKIN) należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań w zakresie spraw wojskowych:
  1. organizowanie i przeprowadzenie rejestracji osób, które ukończyły osiemnaście lat życia,
  2. uczestniczenie w kwalifikacji wojskowej organizowanej przez Starostę,
  3. wydawanie decyzji żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową:
   • o pokrywaniu należności mieszkaniowych,
   • o uznaniu za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny,
   • o uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
  4. współpraca z organami wojskowymi przy odtwarzaniu ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej,
  5. wydawanie decyzji o wysokości świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,
  6. realizacja zadań związanych z potrzebą natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych (akcja kurierska),
  7. reklamowanie osób zatrudnionych w Urzędzie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  8. nakładanie, na wniosek właściwych jednostek, decyzji obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, prowadzenie i aktualizacja rejestrów świadczeń;
 2. wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych:
  1. koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań obronnych nałożonych na Urząd,
  2. planowanie przygotowania Urzędu do funkcjonowania w okresach wyższych stanów gotowości obronnej Państwa,
  3. opracowywanie planu operacyjnego funkcjonowania miasta oraz wykonywanie przedsięwzięć wynikających z tego planu,
  4. nadzorowanie przygotowań do działania stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa,
  5. planowanie i współorganizowanie szkoleń obronnych,
  6. planowanie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa;
 3. prowadzenie kancelarii niejawnej;
 4. wykonywanie zadań w sprawach zarządzania kryzysowego:
  1. organizowanie pracy i działania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  2. monitorowanie zagrożeń na terenie miasta i planowanie likwidacji ich skutków,
  3. realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym nadzorowanie i koordynacja opracowania planu zarządzania kryzysowego,
  4. organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
  5. analizowanie zagrożeń na terenie miasta;
  6. zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  7. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof i innych zdarzeń losowych,
  8. realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
 5. wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej:
  1. ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie miasta, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
  2. planowanie oraz koordynowanie realizacji przedsięwzięć OC przez jednostki wymienione w lit. a),
  3. opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
  4. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
  5. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
  6. przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
  7. wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
  8. tworzenie i kontrolowanie przygotowywania do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
  9. zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej,
  10. planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
  11. nadzorowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji zadań wynikających z obowiązku funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie miasta;
 6. wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:
  1. współpraca z jednostkami Policji, Straży Pożarnej, Strażą Miejską, wydziałami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie przeciwdziałania zjawiskom noszącym znamiona kryzysu,
  2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji dotyczących przeprowadzania imprez masowych,
  3. przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach i wydawanie decyzji w sprawach objętych ustawą Prawo o zgromadzeniach
  4. przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych i rozrywkowych,
  5. podejmowanie działań związanych z unieszkodliwianiem materiałów wybuchowych;
 7. nadzór nad Ochotniczą Strażą Pożarną w Pabianicach w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej;
 8. wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i przepisów szczególnych w zakresie właściwości Wydziału.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych pełni jednocześnie funkcję Komendanta Miejskiego Ochrony Przeciwpożarowej, do zadań którego należy:

 1. organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i szkoleń podległych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP);
 2. organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych jednostek OSP;
 3. dokonywanie kontroli gotowości operacyjno-technicznej w OSP;
 4. nadzór nad:
  1. wykorzystaniem i utrzymaniem w należytym stanie technicznym obiektów użytkowanych przez jednostki OSP,
  2. utrzymaniem w stałej i pełnej sprawności technicznej sprzętu pożarniczego w OSP,
  3. właściwym, zgodnym z obowiązującymi przepisami użytkowaniem i eksploatacją pojazdów samochodowych, motopomp i innego sprzętu pożarniczego,
  4. bieżącym prowadzeniem przez kierowców – mechaników dokumentacji technicznej użytkowanego sprzętu silnikowego i samochodów pożarniczych,
  5. wykonywaniem obowiązków kierowców – mechaników;
 5. opiniowanie zasadności zakupu sprzętu stanowiącego wyposażenie podległych jednostek;
 6. stała bieżąca współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (PSP), Zarządem Powiatowym i Miejskim OSP oraz innymi instytucjami zajmującymi się sprawami ochrony p.poż. na terenie miasta;
 7. realizacja ustalonych przez wojewodę zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze miasta;
 8. współpraca z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
 9. prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia obszaru miasta w wodę do celów gaśniczych;
 10. realizacja zadań w zakresie zapewnienia ochrony p.poż i ochrony przed innymi miejscowymi zagrożeniami miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
 11. przeprowadzanie w imieniu miasta przeglądów ochrony p.poż.;
 12. udział w projektowaniu budżetu miasta, w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej dot. funkcjonowania jednostek OSP oraz sprawozdania z realizacji prowadzonych zadań;
 13. udział w inspekcjach gotowości operacyjno-bojowej jednostek OSP, prowadzonych przez organy inspekcyjne PSP;
 14. bieżąca współpraca ze starostwem oraz komendantem powiatowym PSP w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi lub środowiska na obszarze miasta;
 15. współudział w opracowaniu planów ratowniczych powiatu w części dotyczącej obszaru miasta;
 16. udzielanie pomocy jednostkom OSP funkcjonującym na obszarze miasta;
 17. prowadzenie na obszarze miasta działalności z zakresu popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej.

Komendant Miejski Ochrony Przeciwpożarowej wykonuje swoje zadania przy pomocy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych.

Brak artykułów