W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

XML

Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu
Waldemar Boryń

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 10
II piętro

tel.: +48 42 22 54 639
fax: +48 42 22 54 669
e-mail: w.boryn@um.pabianice.pl

Do zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu (stosującego symbol EKS) należy w szczególności:

 1. nadzór nad funkcjonowaniem przedszkoli, szkół podstawowych w zakresie określonym ustawami: o systemie oświaty, Prawo oświatowe i o finansowaniu zadań oświatowych;
 2. udział w prowadzeniu inwestycji dotyczących budowy obiektów oświatowych i sportowych;
 3. koordynowanie zadań realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki;
 4. współpraca z nadzorem pedagogicznym oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w zakresie oświaty (m.in. związkami zawodowymi, radami szkół, poradnią psychologiczno-pedagogiczną);
 5. współdziałanie z dyrektorami podległych szkół i przedszkoli w szczególności w zakresie:
  1. opracowania planów rozwoju oświaty, sieci placówek, rejonizacji szkół podstawowych,
  2. podejmowania działań mających na celu poprawę bazy materialnej podległych szkół, przedszkoli i innych jednostek,
  3. zagospodarowania, utrzymania i remontów obiektów oświatowych,
  4. wypełniania ustawowego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 6. prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli;
 7. prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół podstawowych;
 8. dokonywanie corocznej oceny i analizy wyników edukacyjnych uczniów szkół podstawowych;
 9. prowadzenie spraw w zakresie udzielania dotacji dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Pabianice, w tym prowadzenie spraw o zwrot dotacji;
 10. koordynacja działań związanych ze sporządzeniem sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej;
 11. prowadzenie wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice, a w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych,
  2. prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych,
  3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez dyrektorów szkół i przedszkoli miejskich,
  4. organizacja i prowadzenie obsługi bankowej szkół i przedszkoli miejskich,
  5. rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych,
  6. sporządzanie sprawozdawczości finansowo-budżetowej oraz statystycznej,
  7. dokonywanie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi urzędami,
  8. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych,
  9. współpraca z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych i statystycznych,
  10. współpraca z dyrektorami szkół i przedszkoli przy tworzeniu i realizacji projektów planów finansowych, planów finansowych oraz prowadzenie bieżącej analizy realizacji planów;
 12. prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy materialnej dla uczniów;
 13. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 14. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta nauczycielom i uczniom;
 15. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom odznaczeń i nagród państwowych i resortowych;
 16. współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kultury;
 17. prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury;
 18. monitorowanie realizacji zadań statutowych miejskich instytucji kultury w zakresie upowszechniania kultury i społecznego ruchu kulturalnego, czytelnictwa i ochrony dziedzictwa kulturalnego;
 19. koordynowanie działań kulturalno-wychowawczych podejmowanych przez instytucje kultury;
 20. inspirowanie działań instytucji kultury;
 21. utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem artystycznym miasta;
 22. przygotowywanie wniosków w sprawie inwestycji i remontów w jednostkach, o których mowa w pkt 1;
 23. przygotowywanie i organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów podległych jednostek oświatowych;
 24. przygotowywanie dokumentacji do oceny pracy dyrektorów podległych jednostek oświatowych;
 25. przygotowanie projektu budżetu Wydziału;
 26. nadzór nad przygotowaniem i realizacją budżetu podległych jednostek oświatowych i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;
 27. bieżące monitorowanie realizacji budżetu i składanie propozycji do jego zmian;
 28. współpraca z dyrektorami jednostek i koordynacja wspólnych działań prowadzących do racjonalizacji kosztów funkcjonowania oświaty i kultury;
 29. współdziałanie z właściwym merytorycznie wydziałem w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny szkolnej i przedszkolnej w podległych jednostkach;
 30. przygotowywanie i aktualizacja informacji na stronie internetowej Urzędu z zakresu oświaty, kultury i sportu;
 31. pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na poprawę wyposażenia i zwiększenia oferty programowej z zakresu kultury i oświaty w miejskich jednostkach organizacyjnych;
 32. inspirowanie, organizacja i koordynacja imprez sportowych i rekreacyjnych;
 33. współpraca z klubami sportowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz uczniowskimi klubami sportowymi z terenu Miasta Pabianic;
 34. nadzorowanie spraw związanych z przygotowywaniem przez placówki oświatowe programów i projektów w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych;
 35. przygotowywanie projektów i programów związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych w zakresie oświaty, edukacji ekologicznej, sportu i rekreacji;
 36. monitorowanie realizowanych projektów i programów oraz sporządzanie sprawozdań merytorycznych w tym zakresie;
 37. prowadzenie spraw dotyczących zlecania realizacji zadań klubom sportowym w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w ramach dotacji celowych;
 38. prowadzenie spraw dotyczących zlecania realizacji zadań związanych ze sportem, rekreacją i upowszechnianiem kultury fizycznej organizacjom innym niż kluby sportowe w oparciu o umowy i program współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 39. koordynacja współpracy klubów sportowych ze szkołami w zakresie prowadzenia klas usportowionych, sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz organizacji imprez w Mieście;
 40. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i nagród sportowych;
 41. udział w tworzeniu programów i projektów związanych z rozwojem szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz z pozyskiwaniem środków zewnętrznych w tym zakresie;
 42. nadzór nad odpowiednim wykorzystywaniem i zarządzaniem szkolnymi obiektami sportowymi;
 43. prowadzenie spraw związanych z budżetem obywatelskim w zakresie merytorycznym wydziału;
 44. współpraca z innymi komórkami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży;
 45. obsługa administracyjno-biurowa pracy Rady Sportu;
 46. współpraca z MOSiR w zakresie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, rozgrywek międzyszkolnych oraz bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki;
 47. wykonywanie innych zadań z zakresu oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej, określonych w ustawach i przepisach szczególnych.

 

W Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu powołane są komórki organizacyjne: