Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych
Monika Szewczyk

95-200 Pabianice
ul. Gabriela Narutowicza 33
I piętro, pokój nr 11

tel.: +48 42 22 54 636
fax: +48 42 22 54 688
e-mail: mzawiasa@um.pabianice.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych
Ewa Smuga

95-200 Pabianice
ul. Gabriela Narutowicza 33
I piętro, pokój nr 13

tel.: +48 42 22 54 632
fax: +48 42 22 54 688
e-mail: esmuga@um.pabianice.pl

Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych

95-200 Pabianice
ul. Gabriela Narutowicza 33
I piętro, pokój nr 14, 16

tel.: +48 42 22 54 631
+48 42 22 54 688
fax: +48 42 22 54 688
 

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych (stosującego symbol SSG) należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie cofnięcia, wygaśnięcia lub zmiany tych zezwoleń;
 2. wyliczanie opłat oraz weryfikacja wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 3. kontrola wnoszenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 4. współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie kontroli placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz wydawania nowych zezwoleń;
 5. obsługa administracyjna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 6. bieżące nanoszenie informacji o wydanych zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej;
 7. kreowanie lokalnej polityki prozdrowotnej i przeciwdziałania uzależnieniom;
 8. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi przy opracowywaniu i realizacji:
  1. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  2. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  3. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
  4. Miejskiego Programu Wspierania Rodziny,
  5. Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
 9. współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 10. współpraca z administracją państwową, samorządową oraz innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji polityki społecznej, w szczególności promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień;
 11. tworzenie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 12. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
 13. przygotowywanie i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 14. prowadzenie Lokalnego Ośrodka Partycypacji Społecznej;
 15. udzielanie informacji na temat możliwości korzystania z funduszy zewnętrznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty;
 16. prowadzenie portalu internetowego dla organizacji pozarządowych;
 17. prowadzenie postępowań związanych z otwartymi konkursami ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz z zakresu pomocy społecznej, przygotowywanie umów w tym zakresie i nadzór nad ich realizacją;
 18. kontrola sprawozdań z realizacji zadań pożytku publicznego;
 19. obsługa organizacyjno–techniczna Pabianickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 20. obsługa administracyjno-biurowa Miejskiej Rady Seniorów;
 21. realizacja zadań społecznych w zakresie inicjatywy lokalnej;
 22. prowadzenie spraw dotyczących konsultacji społecznych oraz konsultacji z organizacjami pozarządowymi;
 23. organizacja procesu budżetu obywatelskiego oraz zarządzanie jego realizacją;
 24. koordynowanie zadań wykonywanych przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie (Typ AB), Żłobek Miejski oraz Pabianickie Centrum Seniora;
 25. bieżąca współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta;
 26. wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych na rzecz promowania zdrowia oraz przeciwdziałania alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom;
 27. bieżąca analiza dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie miasta (aktualizacja bazy danych na stronie internetowej urzędu);
 28. prowadzenie spraw dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie miasta;
 29. opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców miasta;
 30. nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zadań finansowanych i dofinansowywanych z budżetu miasta z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień;
 31. prowadzenie spraw, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, po likwidacji SPZOZ, należą do kompetencji organu założycielskiego;
 32. współdziałanie z samodzielnym stanowiskiem ds. nadzoru właścicielskiego i obsługi inwestorów w zakresie wykonywania zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego nad Pabianickim Centrum Medycznym sp. z o.o.;
 33. prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów;
 34. wykonywanie czynności nadzorczych nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki;
 35. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – realizacja porozumień zawieranych ze Starostą Pabianickim z zakresu współfinansowania przez gminę pobytu dzieci w pieczy zastępczej;
 36. prowadzenie rejestru placówek wsparcia dziennego;
 37. prowadzenie spraw dotyczących Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych oraz Karty Seniora;
 38. sporządzanie sprawozdań, analiz, ocen i informacji z zakresu realizowanych zadań;
 39. przyjmowanie wniosków, rejestracja danych, oraz dokonywanie zmian, zawieszeń, wznowień i wykreśleń w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 40. udzielanie informacji w sprawach podejmowania działalności gospodarczej oraz wydawanie wpisów dotyczących jej prowadzenia;
 41. prowadzenie ewidencji miejsc noclegowych oraz kontrola legalności ich funkcjonowania;
 42. wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Pabianic;
 43. prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam na gruncie, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Miasta;
 44. inicjowanie i przeprowadzanie kontroli związanych z nadzorowaniem reklam na budynkach i terenach komunalnych;
 45. nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem powierzchni słupów informacyjnych;
 46. wykonywanie innych zadań z zakresu spraw społecznych i gospodarczych, określonych w ustawach i przepisach szczególnych;
 47. prowadzenie punktu obsługi przedsiębiorcy, obejmujące w szczególności:
  1. prowadzenie i obsługę strony internetowej punktu;
  2. wydawanie „karty przedsiębiorcy pabianickiego”;
  3. organizowanie konferencji, seminariów, kursów i szkoleń dla przedsiębiorców;
  4. współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu i innymi podmiotami w zakresie udzielania informacji przedsiębiorcom.

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij