W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych

XML

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych
Ewa Smuga

95-200 Pabianice
ul. Gabriela Narutowicza 33
I piętro, pokój nr 11

tel.: +48 42 22 54 636
fax: +48 42 22 54 688
e-mail: e.smuga@um.pabianice.pl

Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych

95-200 Pabianice
ul. Gabriela Narutowicza 33
I piętro, pokój nr 14, 16

tel.: +48 42 22 54 631
+48 42 22 54 688
fax: +48 42 22 54 688

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych (stosującego symbol SSG) należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie cofnięcia, wygaśnięcia lub zmiany tych zezwoleń;
 2. przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni;
 3. wyliczanie opłat oraz weryfikacja wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 4. kontrola wnoszenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 5. kontrola prawidłowości złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni;
 6. współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontroli przedsiębiorców posiadających zezwolenia;
 7. obsługa finansowa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 8. bieżące nanoszenie informacji o wydanych zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej;
 9. kreowanie lokalnej polityki prozdrowotnej i przeciwdziałania uzależnieniom;
 10. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi przy opracowywaniu i realizacji miejskich programów przeciwdziałania uzależnieniom, gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej, miejskiego programu wspierania rodziny oraz innych programów wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
 11. współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej;
 12. współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami w zakresie realizacji polityki społecznej oraz promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień;
 13. współpraca z Miejskim Centrum Pomocy Społecznej przy tworzeniu i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 14. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie i na zasadach określonych w tej ustawie oraz przyjętym programie współpracy;
 15. realizacja zadań społecznych w zakresie inicjatywy lokalnej;
 16. realizacja zadań społecznych wynikających z ustawy o rewitalizacji;
 17. prowadzenie Lokalnego Ośrodka Partycypacji Społecznej;
 18. obsługa organizacyjno-techniczna Pabianickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 19. prowadzenie postępowań związanych z konkursami ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego;
 20. kontrola sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz powierzonych na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym;
 21. prowadzenie konsultacji społecznych oraz konsultacji z organizacjami pozarządowymi;
 22. organizacja procesu budżetu obywatelskiego oraz zarządzanie jego realizacją;
 23. współpraca z Miejskim Centrum Pomocy Społecznej, Żłobkiem Miejskim oraz Środowiskowym Domem Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie (Typ AB) przy realizacji wykonywanych zadań;
 24. nadzór nad realizacją zadań przez jednostki, o których mowa w pkt 22 w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;
 25. wspieranie działań na rzecz promowania zdrowia oraz przeciwdziałania alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom;
 26. bieżąca analiza dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie miasta (aktualizacja bazy danych na stronie internetowej urzędu);
 27. prowadzenie spraw dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie miasta;
 28. współpraca z Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. oraz innymi placówkami medycznymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
 29. opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców miasta;
 30. nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zadań finansowanych i dofinansowywanych z budżetu miasta z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień;
 31. prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów;
 32. wykonywanie czynności nadzorczych nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie określonym ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 33. prowadzenie postępowań w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego;
 34. zlecanie innym podmiotom zadań w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego;
 35. kontrola nad placówkami wsparcia dziennego;
 36. prowadzenie spraw z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz Pabianickiej Karty Seniora;
 37. wyznaczanie podmiotów, na rzecz których nieletni mogą wykonywać prace społeczne;
 38. sporządzanie sprawozdań, analiz, ocen i informacji z zakresu realizowanych zadań;
 39. przyjmowanie i wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 40. wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Pabianic;
 41. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego, określonych w art. 2 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 42. prowadzenie postępowań z zakresu wydawania, zmiany, wygaszania i cofania licencji na transport drogowy taksówką osobową;
 43. kontrola dokumentów wymaganych w związku z posiadaniem licencji na transport drogowy taksówką osobową;
 44. prowadzenie ewidencji wszystkich obiektów innych niż hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie, pól biwakowych oraz kontrola ich funkcjonowania;
 45. prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam na gruncie, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Miasta;
 46. inicjowanie i przeprowadzanie kontroli związanych z nadzorowaniem reklam na budynkach i terenach komunalnych;
 47. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem słupami i tablicami ogłoszeniowymi na terenie Miasta;
 48. opracowywanie, koordynowanie i realizacja Strategii Rozwoju Miasta;
 49. prowadzenie spraw dotyczących konsultacji projektów strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gmin sąsiednich;
 50. wykonywanie innych zadań z zakresu spraw społecznych i gospodarczych, określonych w ustawach i przepisach szczególnych;
 51. prowadzenie Punktu Obsługi Przedsiębiorcy, obejmujące w szczególności:
  1. działania informacyjne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. organizowanie szkoleń i konferencji dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej,
  3. współpracę z przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami i instytucjami otoczenia biznesu.

Brak artykułów