W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji

XML

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji
Marcin Chmielewski

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 4
II piętro, pokój nr 23

tel.: +48 42 22 54 627
fax: +48 42 22 54 669
e-mail: m.chmielewski@um.pabianice.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji
Sławomir Jach

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 4
II piętro, pokój nr 24

tel.: +48 42 22 54 609
fax: +48 42 22 54 669
e-mail: s.jach@um.pabianice.pl

Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 4
II piętro, pokój nr 24, 26

tel.: +48 42 22 54 627
+48 42 22 54 609
fax: +48 42 22 54 669
e-mail: komunikacja@um.pabianice.pl

Do zadań Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji (stosującego symbol ITK) należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw dotyczących publicznego transportu zbiorowego wraz z pełnieniem w imieniu Prezydenta funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego, w tym:
  1. opracowywanie niezbędnych analiz i sprawozdań, w tym programów badań potoków pasażerskich, potrzeb przewozowych i głównych preferencji komunikacyjnych pasażerów komunikacji miejskiej,
  2. podejmowanie działań zmierzających do realizacji istniejącego planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego lub do jego aktualizacji oraz współdziałanie w zakresie planów transportowych wyższego rzędu,
  3. planowanie usług komunikacyjnych oraz organizowanie linii komunikacyjnych, w tym opracowywanie i uzgadnianie rozkładów jazdy wraz z wprowadzaniem zmian stałych i czasowych,
  4. organizowanie przewozów okolicznościowych na potrzeby miasta,
  5. zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,
  6. nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,
  7. prowadzanie zagadnień związanych z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w szczególności:
   • prognozowanie i rozliczanie pracy eksploatacyjnej,
   • formułowanie wymagań jakościowych świadczonych usług,
   • nadzór ruchu, ocena i kontrola jakości usług przewozowych oraz wnioskowanie o nakładanie i egzekwowanie kar umownych,
   • rozliczanie zadania kontroli biletów oraz typowanie kontroli szczególnych;
  8. rozliczanie ilościowo-wartościowe sprzedanych biletów,
  9. prowadzenie spraw związanych z drukiem i dystrybucją biletów jednorazowych oraz funkcjonowaniem systemu biletu elektronicznego i systemów płatności mobilnych,
  10. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem należytego stanu technicznego infrastruktury wykorzystywanej do świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego, w tym infrastruktury tramwajowej (torowisko, sieć trakcyjna),
  11. zarządzanie przystankami komunikacyjnymi oraz dworcami, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Pabianice, w tym:
   • przygotowywanie umów na korzystanie z przystanków i nadzór nad ich realizacją,
   • budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury przystankowej,
   • prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury przystankowej, w tym utrzymaniem w czystości i usuwaniem aktów wandalizmu,
   • współudział w ustalaniu lokalizacji przystanków, w tym tymczasowych,
   • budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych, w przypadku ich uruchomienia w komunikacji miejskiej,
  12. przygotowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących:
   • stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
   • wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad z nich korzystania,
   • taryfy opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej,
   • sposobu ustalenia opłat dodatkowych w komunikacji miejskiej,
   • przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej,
  13. wydawanie zaświadczeń i zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
  14. współpraca dotycząca obsługi miasta komunikacją kolejową,
  15. przygotowywanie informacji pasażerskiej oraz współuczestnictwo w realizacji działań promocyjno-marketingowych w zakresie lokalnej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miasto Pabianice, w tym:
   • przygotowywanie komunikatów i map dla pasażerów,
   • prowadzenie portalu „www.komunikacjapabianice.pl” wraz z obsługą mediów społecznościowych,
   • przygotowywanie baz danych na potrzeby wyszukiwarek połączeń,
   • współudział w organizowaniu obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu,
  16. podejmowanie działań na rzecz zapewnienia odpowiedniego udziału autobusów zeroemisyjnych we flocie komunikacji miejskiej;
 2. prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia ulic i placów miejskich, w tym:
  1. planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Miasta, wraz z realizacją tzw. doświetleń w punktach wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę energetyczną,
  2. zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej do: oświetlenia dróg na terenie Miasta, placów publicznych, iluminacji obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym, iluminacji świątecznej, imprez masowych organizowanych przez GMP na placach miejskich;
  3. zawieranie umów na konserwację infrastruktury energetycznej,
  4. bieżące rozlicznie faktur za dostarczone usługi ww. zakresie,
  5. wystawianie dokumentów tj. not obciążeniowych za zużytą energię i konserwację infrastruktury dla Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Dobrzynka,
  6. przygotowanie przetargu na konserwację infrastruktury energetycznej,
  7. eksploatacja wraz z konserwacją przyłączy energetycznych do obsługi imprez masowych;
  8. prowadzenie inwestycji dotyczących oświetlenia ulic i placów miejskich;
 3. udział w przygotowywaniu materiałów do wieloletnich programów i strategii rozwoju infrastruktury miejskiej
 4. prowadzenie spraw dotyczących utrzymania zniczy gazowych przed pomnikami wraz z konserwacją urządzeń;
 5. prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia majątku miasta w zakresie odpowiedzialności od zdarzeń i wypadków losowych związanych z funkcjonowaniem:
  1. infrastruktury tramwajowej, w tym pasa drogowego przynależnego do torowiska tramwajowego,
  2. uzbrojenia na sieci kanalizacji deszczowej,
  3. autobusów komunikacji zbiorowej zakupionych w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,
  4. Inteligentnego Systemu Transportowego,
  5. dróg dla rowerów wybudowanych w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 6. prowadzenie zagadnień związanych z wypłatą odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych w ramach franszyzy za szkody poniesione na:
  1. infrastrukturze tramwajowej, w tym w pasie drogowym przynależnym do torowiska tramwajowego,
  2. uzbrojeniu na sieci kanalizacji deszczowej;
 7. prowadzenie spraw dotyczących kanalizacji deszczowej, w tym:
  1. opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie kanalizacji deszczowej,
  2. zlecanie wykonywania prac konserwacyjnych, usuwanie awarii instalacji, urządzeń technologicznych i sieci kanalizacji deszczowej wraz z czyszczeniem wpustów deszczowych zlokalizowanych na terenach miejskich;
  3. przekazywanie w dzierżawę przez ZWIK Sp. z o.o. w Pabianicach celem eksploatacji nowo wybudowanych sieci, przyłączy oraz uzbrojenia kanalizacji deszczowej,
  4. prowadzenia ewidencji sieci i wpustów ulicznych z podziałem na Zarządców Dróg,
  5. zlecanie bieżącej konserwacji urządzeń - separatorów do podczyszczania ścieków deszczowych zgodnie z wymogami zwartymi w udzielonych pozwoleniami wodnoprawnymi na zrzut wód opadowych do cieków naturalnych,
  6. zlecanie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na wyloty do cieków naturalnych w miarę upływu ich ważności;
 8. prowadzenie inwestycji dotyczących budowy dróg dla rowerów;
 9. realizowanie zadań wynikających z przepisów regulujących stosunki wodno-prawne;
 10. utrzymanie rowów melioracyjnych;
 11. prowadzenie spraw dotyczących dostaw wody do zdrojów ulicznych;
 12. opracowywanie i nadzór nad realizacją wieloletnich programów i strategii rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji zbiorowej oraz sprawozdawczość w tym zakresie;
 13. analizowanie i opiniowanie planów rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej oraz planów budowy dróg i oświetlenia;
 14. opiniowanie zmian oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzbrojenia technicznego, transportu zbiorowego i komunikacji;
 15. współpraca z zarządcami dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych w zakresie organizacji ruchu tzn. wnioskowanie o zmiany w istniejącej organizacji, uzgadnianie projektów organizacji ruchu, zgłaszanie usterek na tych drogach;
 16. udział w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym – uzgadnianie projektów w zakresie dotyczących zadań inżyniera miasta;
 17. współpraca z właściwymi wydziałami, podmiotami i zakładami w zakresie infrastruktury technicznej miasta;
 18. monitoring awarii sieciowych w mieście, na bazie zebranych informacji przygotowywanie stosownych wniosków dla Prezydenta;
 19. udział w przygotowaniu i realizacji porozumień międzygminnych w zakresie:
  1. dostarczania usług wodnokanalizacyjnych,
  2. komunikacji zbiorowej;
 20. udział w zakresie merytorycznym w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie z zewnętrznych środków finansowych;
 21. współpraca z wydziałami Urzędu w przygotowywaniu procedur przetargowych na realizację inwestycji oraz udział w komisjach odbiorowych;
 22. wykonywanie innych zadań z zakresu komunikacji miejskiej i inżynierii miasta.

Brak artykułów