W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (związane z prowadzoną działalnością gospodarczą)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (związane z prowadzoną działalnością gospodarczą)

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce załatwienia sprawy drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeuP

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Ochrony Środowiska, ul. św. Jana 4, 95-200 Pabianice
II piętro, tel. +48 42 22 54 628
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty (wybrać właściwe)

 1. Zgoda właściciela/właścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana - oryginał (wymóg ten nie dotyczy wniosku złożonego przez: użytkownika wieczystego, posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 532 z późn. zm.).;
 2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością;
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń;
 4. Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie
  zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przez Spółdzielnię Mieszkaniową;
 5. Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie
  zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przez Wspólnotę Mieszkaniową;
 6. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do władania nieruchomością w sytuacji, gdy tytuł ten nie został ujawniony w księdze wieczystej (np. akt notarialny, umowa dzierżawy itp.);
 7. Rysunek lub mapa określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. (jeżeli przyczyną usunięcia drzew jest kolizja z realizacją inwestycji, dla której wymagane jest sporządzenie projektu budowlanego zg. z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do wniosku, zamiast rysunku lub mapki, należy załączyć wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu, określający usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości);
 8. Projekt planu nasadzeń zastępczych (w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów) stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy -  jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 9. Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu -  jeżeli jest planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 10. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 11. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane;
 12. Pełnomocnictwo, jeżeli pełnomocnik został ustanowiony.

W przypadku złożenia kopii, należy dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.

Termin realizacji
Wydanie decyzji administracyjnej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty
17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: Urzędu Miejskiego w Pabianicach 43 1090 1304 0000 0001 5606 2327 lub do kasy Urzędu Miejskiego w Pabianicach mieszczącej się przy ul. Zamkowej 16, podając tytuł opłaty.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje
Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku drzew i krzewów:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 5. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 6. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 7. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 8. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  1. jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  2. inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

Słowniczek pojęć

 • tereny zieleni - tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym;
 • drzewo - wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny;
 • krzew - wieloletnia roślina rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworząca pnia ani korony, niebędąca pnączem;
 • wywrot - drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
 • złom - drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
 • żywotność drzewa lub krzewu - prawidłowy przebieg ogółu procesów życiowych drzewa lub krzewu;
 • zadrzewienie - pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 oraz z 2016 r. poz. 422, 586, 903, 1020 i 1948) lub plantacją, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu;
 • plantacja - uprawa drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założona w celu produkcyjnym;

Załączniki

Powiadom znajomego