Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Komórka odpowiedzialna Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych

Treść

Karta usługi publicznej
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
Urzędu Miejskiego w Pabianicach


Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski w Pabianicach
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
ul. św. Jana 10, 95-200 Pabianice
II piętro, pokój nr 10, tel. +48 42 22 54 605
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty
W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:

 1. występuje do Prezydenta Miasta Pabianic z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
 2. zwraca się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego Policji i właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;


Organizator do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, dołącza:

 1. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
  1. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  2. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  3. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  4. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
 2. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej;
 3. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
 4. informację o:
  1. liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
  2. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  3. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
 5. osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
 6. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
 7. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących;


Do wniosku o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach, organizator załącza:

 1. dokumentację i informacje, o których mowa w art. 26 ust. 1;
 2. program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
 3. regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
 4. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
 5. warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesantów, ul. Zamkowa 16 lub Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych, ul. św. Jana 10, II piętro, pokój nr 10.
Odbiór dokumentów: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych, ul. św. Jana 10, II piętro, pokój nr 10.

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty

 1. opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 82 zł;
 2. opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.

Opłatę skarbową wnosi się w kasie w budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 (poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00, parter) lub na konto:
GETIN NOBLE BANK S.A.
58 1560 0013 2473 5210 8000 0002

Tryb odwoławczy
Od decyzji, służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje

 1. Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.
 2. Imprezami masowymi są:
  1. masowe imprezy artystyczno-rozrywkowe – należy przez to rozumieć imprezy o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, które mają się odbyć:
   1. na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000;
   2. w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;
  2. masowe imprezy sportowe – należy przez to rozumieć imprezy masowe mające na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowane na:
   1. stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300;
   2. terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1.000;
  3. mecze piłki nożnej - należy przez to rozumieć masowe imprezy sportowe mające na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowane na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000.
 3. Nie są imprezami masowymi:
  1. imprezy organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
  2. imprezy organizowane w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
  3. imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
  4. imprezy sportowe organizowane dla sportowców niepełnosprawnych,
  5. imprezy sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępne i nieodpłatne, organizowane na terenie otwartym,
  6. imprezy zamknięte organizowane przez pracodawców dla ich pracowników – jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij