W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2017 r.

Od dnia 1 maja 2017 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określone w Uchwale Nr XXXVIII/493/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2017 r. poz.2057).

Zgodnie z § 1. 2. i § 1. 3. tej uchwały stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypadającą na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, na której odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, wynosi 9,00 zł miesięcznie. Dla nieruchomości zamieszkałych, na których odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość ustalono wynosi 18,00 zł miesięcznie.

Zgodnie z § 2. 1. i § 2. 2. tej uchwały stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i są one zbierane i odbierane w sposób selektywny, za jeden pojemnik o pojemności wynosi:

 1. 120 l – 17,00 zł miesięcznie;
 2. 140 l – 20,00 zł miesięcznie;
 3. 240 l – 34,00 zł miesięcznie;
 4. 1100 l – 156,00 zł miesięcznie;
 5. 7000 l – 992,00 zł miesięcznie;
 6. worek (60 l) – 8,50 zł miesięcznie.


Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i nie są one zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka za jeden pojemnik o pojemności wynosi:

 1. 120 l w wysokości 34,00 zł miesięcznie;
 2. 240 l w wysokości 68,00 zł miesięcznie;
 3. 1100 l w wysokości 312,00 zł miesięcznie;
 4. 7000 l w wysokości 1984,00 zł miesięcznie;
 5. worek (60l) w wysokości 17,00 zł miesięcznie.


Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Przypomina się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest w terminach:
za styczeń i luty do 10 marca
za marzec i kwiecień do 10 maja
za maj i czerwiec do 10 lipca
za lipiec i sierpień do 10 września
za wrzesień i październik do 10 listopada
za listopad i grudzień do 10 stycznia roku następnego

Wpłat można dokonywać w Kasie nr 3 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 (I piętro) w godzinach: poniedziałek, środa i czwartek 8:00 – 15:00, wtorek 8:00 – 16:00, piątek 8:00 – 14:00 lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Pabianicach: GETIN NOBLE BANK SA nr rachunku 04 1560 0013 2473 5210 8000 0004.

Ponadto informuje się, że jeśli upłynął termin płatności opłaty, a opłata nie została zapłacona, od powstałej zaległości Strona powinna samodzielnie naliczyć odsetki za zwłokę od następnego dnia po dniu upływu terminu płatności, włącznie – do dnia wpłacenia opłaty.

W Uchwale NR XXXVIII/495/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Pabianice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2017 r. poz.2059) unormowano możliwość korzystania z usług dodatkowych na odbiór odpadów komunalnych. Zakres usług dodatkowych został ograniczony do stałej usługi użyczenia pojemników na odpady zmieszane oraz jednorazowej usługi użyczenia pojemników na odpady zielone oraz z porządkowania terenu. W zamian, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, została zwiększona częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych, tj. odpadów suchych i szkła. Pojemniki na segregowane odpady komunalne objęte deklaracją w sprawie dodatkowych usług zostaną dopisane do podstawowej usługi i nie będzie z tego tytułu pobierana opłata.

Informacyjnie podaje się, że niewłaściwy sposób świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne należy zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach do godziny 12 następnego dnia roboczego po wystąpieniu nieprawidłowości w jeden z następujących sposobów: telefonicznie pod numerem telefonu: 42 22-54-629, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odpady@um.pabianice.pl, pisemnie lub osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, UMP ul. św. Jana 4 pok. 21


W związku art. 6j ust. 3 b ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm. ) zgodnie z którym w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Od dnia 1 maja 2017 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach NR XXXVIII/493/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (Dz. Urz. Województw Łódzkiego z 2017r. poz. 2057) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości:

 1. 27,00 zł jeśli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane;
 2. 54,00 zł jeśli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane;


W przypadku nieruchomości, na której znajduje się ogród działkowy, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok, stanowi iloczyn odpowiedniej stawki wskazanej w §4 i liczby działek wchodzących w skład ogrodu działkowego

Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/494/17 Rady Miejskiej W Pabianicach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, zobowiązani są wnosić roczną opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z góry, w terminie do 10-golistopada roku, którego opłata dotyczy.


Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Pabianic:

Powiadom znajomego