W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2021 r.

INFORMACJA W SPRAWIE
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - 2021r.

 

Informuję, że od dnia 1 kwietnia 2021r. roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określone w Uchwale Nr XXX/321/21 Rady Miejskiej w Pabianicach  z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2021 r. poz.1054 z dnia 9 marca 2021 r.).

Wobec zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dniem 1 stycznia 2021 r. Miasto Pabianice nie obejmuje gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Zgodnie z § 1 ust. 1 i § 1 ust. 2 uchwały, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypadającą na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, na której odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny w wysokości 29,00 zł miesięcznie

Z  dniem 1 stycznia 2021 r. na podstawie zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wchodzi w życie obowiązek (wymóg) selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 58,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie z art. 6ka ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Na podstawie powyższego powiadomienia, prezydent miasta wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W drodze decyzji określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

W związku z art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Na mocy § 2 wspomnianej uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach, zwalnia się̨ w części stanowiącej 9% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (zwolnienie to nie dotyczy nieruchomości wielorodzinnych oraz nieruchomości jednorodzinnych, na których bioodpady stanowiące odpady komunalne nie są kompostowane w kompostowniku przydomowym).

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  3. uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji dotyczącej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, ze stanem faktycznym stwierdza się, w drodze decyzji, utratę, prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Utrata prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1–3. 

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie musi składać nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Przypomina się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest w terminach:

za styczeń i luty do 10 marca
za marzec i kwiecień do 10 maja
za maj i czerwiec do 10 lipca
za lipiec i sierpień do 10 września
za wrzesień i październik do 10 listopada
za listopad i grudzień do 10 stycznia roku następnego

Wpłat można dokonywać w Kasie nr 3 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 (I piętro) w godzinach: poniedziałek, środa i czwartek 8:00 - 15:00, wtorek 8:00 - 16:00, piątek 8:00 - 14:00 lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Pabianicach nr: 04 1560 0013 2473 5210 8000 0004 w GETIN NOBLE BANK S.A.

Jeśli upłynął termin płatności opłaty, a opłata nie została zapłacona, od powstałej zaległości Strona powinna samodzielnie naliczyć odsetki za zwłokę od następnego dnia po dniu upływu terminu płatności, włącznie – do dnia wpłacenia opłaty.
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji, decyzji określającej, zawiadomienia lub wpłacenia w niepełnej wysokości, dokumenty te stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Informacyjnie podaję, że:

  • sprawy związane z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tą opłatą można kierować do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych – Referat Opłat za Odpady Komunalne ul. Zamkowa 16 pok. 17 tel. 42 22 54 648 lub 514 944 431.
  • niewłaściwy sposób świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne można zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach do godziny 12 następnego dnia roboczego po wystąpieniu nieprawidłowości w jeden z następujących sposobów: telefonicznie pod numerem telefonu: 42 22 54 629, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odpady@um.pabianice.pl, pisemnie lub osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, UMP  ul. św. Jana 4 pok. 21.
  • Korzystanie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Miasta Pabianice przy ul. Warzywnej 6, możliwe jest po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numer 42 22 54 629 w Wydziale Ochrony Środowiska UMP.

Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Pabianic:

 

Załączniki

Powiadom znajomego