W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2019 r.

INFORMACJA W SPRAWIE

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – 2019r.


Informuję, że w 2019 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi nie uległy zmianie. Obowiązujące stawki opłaty zostały określone w Uchwale Nr XXXVIII/493/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2017 r. poz.2057).

Zgodnie z § 1. 2. i § 1. 3. uchwały ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypadającą na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, na której odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, w wysokości 9,00 zł miesięcznie. Dla nieruchomości zamieszkałych, na których odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość ustalono w wysokości 18,00 zł miesięcznie.


Zgodnie z § 2. 1. i § 2. 2.  uchwały ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i są one zbierane i odbierane w sposób selektywny, za jeden pojemnik o pojemności:

 1. 120 l w wysokości 17,00 zł miesięcznie;
 2. 140 l w wysokości 20,00 zł miesięcznie;
 3. 240 l w wysokości 34,00 zł miesięcznie;
 4. 1100 l w wysokości 156,00 zł miesięcznie;
 5. 7000 l w wysokości 992,00 zł miesięcznie;
 6. worek (60 l) w wysokości 8,50 zł miesięcznie.


Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i nie są one zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę za jeden pojemnik o pojemności:

 1. 120 l w wysokości 34,00 zł miesięcznie;
 2. 240 l w wysokości 68,00 zł miesięcznie;
 3. 1100 l w wysokości 312,00 zł miesięcznie;
 4. 7000 l w wysokości 1984,00 zł miesięcznie;
 5. worek (60 l) w wysokości 17,00 zł miesięcznie.


Zgodnie z § 4. uchwały dla nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości:

 1. 27,00 zł jeśli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane;
 2. 54,00 zł jeśli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.  z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 


Przypomina się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest w terminach:

za styczeń i luty do 10 marca
za marzec i kwiecień do 10 maja
za maj i czerwiec do 10 lipca
za lipiec i sierpień do 10 września
za wrzesień i październik do 10 listopada
za listopad i grudzień do 10 stycznia roku następnego

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, zobowiązani są wnosić roczną opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z góry, w terminie do 10-go listopada roku, którego opłata dotyczy.


Wpłat można dokonywać w Kasie nr 3  Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 (I piętro) w godzinach: poniedziałek, środa  i czwartek 8:00 – 15:00, wtorek 8:00 – 16:00, piątek 8:00 – 14:00 lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Pabianicach: GETIN NOBLE BANK SA nr rachunku 04 1560 0013 2473 5210 8000 0004.


Ponadto informuję się, że jeśli upłynął termin płatności opłaty, a opłata nie została zapłacona, od powstałej zaległości Strona powinna samodzielnie naliczyć odsetki za zwłokę od dnia następnego po dniu upływu terminu płatności, włącznie – do dnia wpłacenia opłaty.


Wszelkie reklamacje i wnioski dotyczące odbioru odpadów komunalnych, należy zgłaszać do godz. 12.00 następnego dnia roboczego po planowanym dniu odbioru odpadów: drogą elektroniczną na adres odpady@um.pabianice.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 42 22-54-629, bądź osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, UMP  ul. św. Jana 4 pok. 21.


Sprawami związanymi z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatami zajmuje się Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – Referat Opłat za Odpady Komunalne – ul. Zamkowa 16, I piętro, pokój nr 17, tel. 42 22-54-648


Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Pabianic:

Powiadom znajomego