W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Komórka odpowiedzialna Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych

Treść

Karta usługi publicznej
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
Urzędu Miejskiego w Pabianicach


Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485)

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski w Pabianicach
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
ul. św. Jana 10, 95-200 Pabianice
II piętro, pokój nr 10, tel. +48 42 22 54 605
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

lub za pośrednictwem faksu: 42 22 54 605

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zkin@um.pabianice.pl

Wymagane dokumenty

 • zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia,
 • zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia,
 • pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Tryb uproszczony
Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia jeśli planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, podając:

 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
 2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
 3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przyjmuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego:


Opłaty
Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy
Sąd okręgowy właściwy ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Dodatkowe informacje

 1. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.
 2. Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób.
 3. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób, wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia.
 4. Organ gminy zapewnia w miarę potrzeby i możliwości ochronę policyjną służącą stosownemu przebiegowi zgromadzenia oraz może delegować na zgromadzenie swojego przedstawiciela. Jeżeli jednak przewidywana liczba uczestników zgromadzenia jest większa niż 500 lub istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia organ gminy obligatoryjnie deleguje na zgromadzenie swojego przedstawiciela.
 5. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.
 6. Jeżeli w tym samym czasie i miejscu lub na trasie przejścia, które są tożsame lub w części się pokrywają, zgłoszonych zostało 2 lub więcej zgromadzeń i nie jest możliwe ich oddzielenie lub odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, organ gminy niezwłocznie wzywa organizatora zgromadzenia zgłoszonego później do dokonania zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników.
 7. Organizator zgromadzenia zgłoszonego później dokonuje zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników w taki sposób, aby informacja o zmianie dotarła do organu gminy nie później niż na 2 dni przed datą zgromadzenia.
 8. Zgromadzenie publiczne powinno mieć przewodniczącego, który otwiera zgromadzenie, kieruje jego przebiegiem oraz zamyka zgromadzenie. Przewodniczącym jest organizator zgromadzenia, chyba że inna osoba zgodzi się, w formie pisemnej, na przekazanie jej obowiązków przewodniczącego. Przewodniczący odpowiada za zgodny z przepisami prawa przebieg zgromadzenia oraz jest obowiązany do przeprowadzenia go w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia, i podejmuje w tym celu przewidziane w ustawie środki.
 9. W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, w który wyposaża go organ gminy, zawierającego:
  1. określenie funkcji jako przewodniczącego zgromadzenia,
  2. zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia,
  3. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia,
  4. podpis właściwego przedstawiciela organu gminy,
  5. pieczęć organu gminy.



Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane