W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska

Karta usługi publicznej
Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Podstawa prawna

 • art. 152, 153, 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;
 • §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia;
 • §11 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej art. 2 ust. 1 pkt. 2 oraz część I pkt.. 13 załącznika do ustawy.

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Ochrony Środowiska, ul. św. Jana 4, 95-200 Pabianice
II piętro, tel. +48 42 22 54 628, +48 42 22 54 629
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, które powinno zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres na którego terenie prowadzona będzie eksploatacja instalacji;
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkość i rodzaj emisji;
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Do zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków należy dołączyć:

 • mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków;
 • powykonawczą inwentaryzację geodezyjną;
 • aprobatę (certyfikat) urządzeń oczyszczalni ścieków;
 • dokumentację techniczną przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji);
 • kopię zgłoszenia wodnoprawnego do nadzoru wodnego Wód Polskich;
 • kopię zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub oświadczenie zgłaszającego instalację.

Opłata skarbowa
120,00 zł – opłata skarbowa za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko;
Zwolnione z opłaty jest zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków realizowanej  w związku z zabudową mieszkaniową. 
17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia.
Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: Urzędu Miejskiego w Pabianicach
43 1090 1304 0000 0001 5606 2327 lub do kasy Urzędu Miejskiego w Pabianicach mieszczącej się przy ul. Zamkowej 16, podając tytuł opłaty.

Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 152 ust. 4 Prawo Ochrony Środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Tryb odwoławczy
W przypadku wniesienia przez organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Zgodnie z przepisami prawa istnieje obowiązek dokonania zgłoszenia instalacji, która może negatywnie oddziaływać na środowisko, a z której emisja nie wymaga uzyskiwania pozwolenia.

 • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
 • Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku, gdy oczyszczone ścieki odprowadzane są do wód lub do ziemi na grunt stanowiący własność eksploatującego.
 • Przydomowej oczyszczalni ścieków nie można wybudować na terenach objętych siecią kanalizacyjną (obowiązkiem jest przyłączenie domu do kanalizacji sanitarnej), chyba, że przepisy stanowią inaczej.
 • Na obszarach nieskanalizowanych możliwość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Właściciel nieruchomości, na terenie której będzie nowa lub zmodernizowana instalacja może przystąpić do jej eksploatacji, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 • Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych w zgłoszeniu. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.
 • W przypadku naruszenia warunków eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków organ właściwy może w drodze decyzji wstrzymać jej użytkowanie.

Kary

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska karze grzywny podlega właściciel nieruchomości który:

 • nie dopełni obowiązku zgłoszenia informacji o rozpoczęciu eksploatacji nowej lub zmodernizowanej przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • eksploatuje instalację przydomowej oczyszczalni ścieków niezgodnie ze złożoną informacją;
 • eksploatuje instalację przydomowej oczyszczalni ścieków pomimo wniesienia przez Prezydenta Miasta sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4 POŚ;
 • rozpoczyna eksploatację instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, chyba że wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;
 • narusza warunki decyzji, o której mowa w art. 154 ust. 1, określającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 POŚ.

Orzekanie ww. sprawach następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Uwaga
Ścieki odprowadzane za pośrednictwem zgłaszanej oczyszczalni ścieków muszą spełniać warunki określone w §11 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).

Załączniki

Powiadom znajomego