W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska

Karta usługi publicznej
Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Podstawa prawna

 • art. 152, 153, 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1913 z późn. zm.);
 • §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019r. poz. 1510);
 • §11 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1923 z późn. zm.)  art. 2 ust. 1 pkt. 2 oraz część I pkt.. 13 załącznika do ustawy.

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Ochrony Środowiska, ul. św. Jana 4, 95-200 Pabianice
II piętro, tel. +48 42 22 54 628, +48 42 22 54 629
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, które powinno zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres na którego terenie prowadzona będzie eksploatacja instalacji;
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkość i rodzaj emisji;
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Do zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków należy dołączyć:

 • mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków;
 • powykonawczą inwentaryzację geodezyjną;
 • aprobatę (certyfikat) urządzeń oczyszczalni ścieków;
 • dokumentację techniczną przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji);
 • kopię zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub oświadczenie zgłaszającego instalację.

Opłata skarbowa
120,00 zł – opłata skarbowa za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko;
Zwolnione z opłaty jest zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków realizowanej  w związku z zabudową mieszkaniową. 
17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia.
Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: Urzędu Miejskiego w Pabianicach
58 1560 0013 2473 5210 8000 0002 lub do kasy Urzędu Miejskiego w Pabianicach mieszczącej się przy ul. Zamkowej 16, podając tytuł opłaty.

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni (zgłoszenie uznaje się za przyjęte, jeśli 30 dni od daty zgłoszenia Prezydent Miasta Pabianice nie wniesie sprzeciwu)

Sposób załatwienia sprawy
Wpis do rejestru/ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków lub w przypadku sprzeciwu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, wydanie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do tut. Urzędu.

Tryb odwoławczy
W przypadku wniesienia przez organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Zgodnie z przepisami prawa istnieje obowiązek dokonania zgłoszenia instalacji, która może negatywnie oddziaływać na środowisko, a z której emisja nie wymaga uzyskiwania pozwolenia.

 • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
 • Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku, gdy oczyszczone ścieki odprowadzane są do wód lub do ziemi na grunt stanowiący własność eksploatującego.
 • Przydomowej oczyszczalni ścieków nie można wybudować na terenach objętych siecią kanalizacyjną (obowiązkiem jest przyłączenie domu do kanalizacji sanitarnej), chyba, że przepisy stanowią inaczej.
 • Na obszarach nieskanalizowanych możliwość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Właściciel nieruchomości, na terenie której będzie nowa lub zmodernizowana instalacja może przystąpić do jej eksploatacji, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 • Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych w zgłoszeniu. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.
 • W przypadku naruszenia warunków eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków organ właściwy może w drodze decyzji wstrzymać jej użytkowanie.

Kary

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1913 z późn. zm.) karze grzywny podlega właściciel nieruchomości który:

 • nie dopełni obowiązku zgłoszenia informacji o rozpoczęciu eksploatacji nowej lub zmodernizowanej przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • eksploatuje instalację przydomowej oczyszczalni ścieków niezgodnie ze złożoną informacją;
 • eksploatuje instalację przydomowej oczyszczalni ścieków pomimo wniesienia przez Prezydenta Miasta sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4 POŚ;
 • rozpoczyna eksploatację instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, chyba że wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;
 • narusza warunki decyzji, o której mowa w art. 154 ust. 1, określającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 POŚ.

Orzekanie ww. sprawach następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Uwaga
Ścieki odprowadzane za pośrednictwem zgłaszanej oczyszczalni ścieków muszą spełniać warunki określone w §11 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).

Załączniki

Powiadom znajomego