W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Lokalowych

Karta usługi publicznej
Wydziału Spraw Lokalowych - Referatu Dodatków Mieszkaniowych
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

Ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023r. poz. 1335)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późń. zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. poz. 589)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023r. poz. 2111)
Uchwała Nr XXXIII/363/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 maja 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2733)

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Lokalowych, Referat Dodatków Mieszkaniowych, ul. Gabriela Narutowicza 33,
95-200 Pabianice,
pokój nr 15, tel. +48 42 22 54 633
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 12.00 i 14.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 12.00 i 14.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 12.00 i 14.00 - 15.00

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny (druk wniosku dostępny  w Wydziale Spraw Lokalowych lub na stronie internetowej Urzędu);
 • Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku (druk deklaracji o dochodach dostępny w Wydziale Spraw Lokalowych lub na stronie internetowej Urzędu);
 • Pouczenie do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (druk pouczenia z klauzulą dostępne w Wydziale Spraw Lokalowych lub na stronie internetowej Urzędu);
 • Dokumenty potwierdzające dochód za okres pełnych 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (do wglądu) -  patrz: dodatkowe informacje;
 • Informacja od zarządcy budynku lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny o wydatkach za zajmowanie lokalu za miesiąc, poprzedzający dzień złożenia wniosku;
 • Informacja od zarządcy budynku lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny  nie będącego w zasobach spółdzielczych i komunalnych (druk informacji dostępny w Wydziale Spraw Lokalowych lub na stronie internetowej Urzędu);
 • Umowa najmu lokalu w przypadku wynajmowania od osób fizycznych (do wglądu);
 • Faktura VAT za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w przypadku opłacania należności bezpośrednio w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Pabianicach z okresu ostatnich 12 miesięcy (do wglądu);
 • Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu);
 • Pełnomocnictwo - w przypadku składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i odbierania decyzji administracyjnej w imieniu wnioskodawcy;
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność - konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim lub wymóg zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - w przypadku ubiegania się o zwiększenie powierzchni normatywnej (do wglądu).

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Spraw Lokalowych - Referat Dodatków Mieszkaniowych,
95-200 Pabianice, ul. Gabriela Narutowicza 33, pokój 15

Termin realizacji
Do 30 dni od daty złożenia dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony.

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty

 • Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z częścią I poz. 53 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023r. poz. 2111) stanowiącego wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia;
 • W przypadku pełnomocnictwa dla osoby, która nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem względem wnioskodawcy wnosi się opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych, ul. Gabriela Narutowicza 33 pokój 16 (poniedziałek – piątek 8.00-14.00, ostatni dzień roboczy miesiąca: 8.00–13.00), w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, I piętro (poniedziałek, środa, czwartek: 8.00–15.00, wtorek: 8.00–16.00, piątek: 8.00–14.00), lub na konto: Santander Bank Polska S.A. nr 43 1090 1304 0000 0001 5606 2327;
 • Dodatki mieszkaniowe i ryczałty na zakup opału są wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 97 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 2647 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
Odwołanie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W odwołaniu można wnieść o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania można zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dodatkowe informacje
Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby zainteresowanej, decyzją administracyjną na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się:

 • najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, zamieszkujący w tych lokalach;
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Kryterium metrażowe:

 • Powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30% (albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%):
  • dla 1 osoby - 35 m2 + 30% tj. 45,50 m2
  • dla 2 osób - 40 m2 + 30% tj. 52,00 m2
  • dla 3 osób - 45 m2 + 30% tj. 58,50 m2
  • dla 4 osób - 55 m2 + 30% tj. 71,50 m2
  • dla 5 osób - 65 m2 + 30% tj. 84,50 m2
  • dla 6 osób - 70 m2 + 30% tj. 91,00 m2
 • W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
 • Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe:

 • Przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego przyjmuje się średni miesięczny dochód z okresu 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku:
  • nie przekraczający w gospodarstwach jednoosobowych 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku;
  • nie przekraczający na jedną osobę w gospodarstwach wieloosobowych 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
 • Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym:
  Za dochód uważa się po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
  1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
  2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
   • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
   • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
   • świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
   • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
   • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
   • ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
   • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
   • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
   • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
   • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca  1974 r. - Kodeks pracy,
   • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
   • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
   • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
   • alimenty na rzecz dzieci,
   • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
   • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
   • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
   • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
   • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
   • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
   • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
   • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
   • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
   • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
   • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
   • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
   • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
   • pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
   • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
   • świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
   • świadczenie rodzicielskie,
   • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
   • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,
   • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
   • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a, b i d oraz pkt 153 lit. a, b i d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
   • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
   • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalone na podstawie oświadczenia dotyczącego każdego członka rodziny.

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Wysokość dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne osiąganego w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ustala się przyjmując dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Roczną wysokość przychodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w zdaniu pierwszym, przyjmuje się jako czterokrotność przychodu osiągniętego przez wnioskodawcę w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie, wyprowadziła się lub zmarła przed dniem złożenia wniosku. 

Wydanie decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego może być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Szczegółowe zasady przeprowadzania wywiadów środowiskowych reguluje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego. Podczas wywiadu wnioskodawca i inni pełnoletni członkowie gospodarstwa domowego składają pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o stanie majątkowym zawierające w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości, nieruchomości a także zasobów pieniężnych. Jeżeli w trakcie wywiadu środowiskowego organ I instancji ustali, że występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, organ odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jak również odmowa złożenia oświadczenia o stanie majątkowym stanowią podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Załączniki

Powiadom znajomego