W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Ustalenie prawa do dodatku energetycznego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Lokalowych

Karta usługi publicznej
Wydziału Spraw Lokalowych - Referatu Dodatków Mieszkaniowych
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

Ustalenie prawa do dodatku energetycznego

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2023r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023r. poz. 759 z późn. zm.) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31.12.2024r. pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022r. poz. 1385 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 poz. 1335)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023r. poz. 2111)
Uchwała Nr IX/103/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3832)

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Lokalowych, Referat Dodatków Mieszkaniowych, ul. Gabriela Narutowicza 33,
95-200 Pabianice, pokój nr 15, tel. +48 42 22 54 633
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 12.00 i 14.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 12.00 i 14.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 12.00 i 14.00 - 15.00

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego (druk wniosku dostępny w Wydziale Spraw Lokalowych lub na stronie internetowej Urzędu);
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (druk klauzuli dostępny w Wydziale Spraw Lokalowych lub na stronie internetowej Urzędu)
 • Obowiązująca umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta między wnioskodawcą a przedsiębiorstwem energetycznym (do wglądu);
 • Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu);
 • Pełnomocnictwo - w przypadku składania wniosku o przyznanie dodatku energetycznego i odbierania decyzji administracyjnej w imieniu wnioskodawcy.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Spraw Lokalowych - Referat Dodatków Mieszkaniowych,
95-200 Pabianice, ul. Gabriela Narutowicza 33, pokój 15

Termin realizacji
Do 30 dni od daty złożenia dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony.

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty

 • Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z częścią I poz. 53 pkt 2a załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023r. poz. 2111) stanowiącego wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia;
 • W przypadku pełnomocnictwa dla osoby, która nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem względem wnioskodawcy wnosi się opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych, ul. Gabriela Narutowicza 33 pokój 16 (poniedziałek – piątek 8.00-14.00, ostatni dzień roboczy miesiąca 8.00-13.00), w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, I piętro (poniedziałek, środa, czwartek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-14.00), lub na konto: Santander Bank Polska S.A. nr 43 1090 1304 0000 0001 5606 2327;
 • Dodatek energetyczny otrzymywany przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej jest wolny od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 97a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 2647 z późń. zm.).

Tryb odwoławczy
Odwołanie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W odwołaniu można wnieść o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania można zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dodatkowe informacje
Zgodnie z przepisami Prawa energetycznego – odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023r. poz. 1335), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2023r. nie została ogłoszona.

Decyzja przyznająca dodatek energetyczny wygasa w przypadku:

 • utraty uprawnień do dodatku mieszkaniowego
 • rozwiązania umowy z dostawcą energii elektrycznej
 • zmiany miejsca zamieszkania

W przypadku rozwiązania umowy z dostawcą energii elektrycznej lub zmiany miejsca zamieszkania osoba otrzymująca dodatek energetyczny jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie o tym Wydział Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Pabianicach tj. w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.

Załączniki

Powiadom znajomego