W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Uzyskanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportu oraz opłat: od posiadania psów, skarbowej, za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Karta usługi publicznej
Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

Uzyskanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportu oraz opłat: od posiadania psów, skarbowej, za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r., poz. 2267),
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 743 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
pokój nr 14, tel. +48 42 22 54 659
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty
Uargumentowany wniosek o udzielenie ulgi podatkowej – w formie podania Strony lub na druku dostępnym w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych i na stronie internetowej Urzędu (druk dostępny do pobrania jako załącznik do niniejszej karty).

Załączniki:

W zależności od statusu podatnika (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej) informacja o sytuacji finansowej podatnika: sprawozdanie finansowe za ostatni okres rozliczeniowy (np. F-01, RB-30), bilans, specyfikacja zobowiązań i należności, kopia planu finansowego, rachunek zysków i strat, oświadczenie o stanie majątkowym wraz z załącznikami określonymi w formularzu (zaświadczenia o dochodach, zaświadczenia z PUP o wys. zasiłku lub braku zatrudnienia, decyzja ZUS potwierdzająca wys. renty/emerytury, potwierdzenie wys. innych dochodów) wszystkich osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym, potwierdzenie miesięcznych wydatków (rachunki, faktury za dokonywane opłaty) – formularz oświadczenia o stanie majątkowym dostępny w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych lub na stronie internetowej Urzędu.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743 ze zm.) podmiot:

  1. ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis (formularz stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.  U. z 2014 r., poz. 1543),
  2. ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, informacje określone w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z dnia 29 marca 2010 r. Nr 53 poz. 312 oraz z dnia 16 grudnia 2010 r. Nr 254, poz. 1704) druki dostępne w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych lub na stronie internetowej Urzędu (dostępny do pobrania jako załącznik do niniejszej karty).
  3. zaświadczenia/oświadczenie o otrzymanej/braku pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (w roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających latach).

W zależności od rodzaju użytej argumentacji:

  • dokumenty potwierdzające konieczność ponoszenia wydatków na leki i leczenie,
  • dokumenty potwierdzające konieczność spłaty zaciągniętych kredytów/pożyczek,
  • oświadczenia i wyjaśnienia pisemne podatnika.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, ul. Zamkowa 16 (przekazanych korespondencyjnie) i Referat Podatków i Opłat Lokalnych pokój 14 ul. Zamkowa 16 lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki: /1311aholak/SkrytkaESP (wymagany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP). 
Odbiór dokumentów: Korespondencja przekazywana za pośrednictwem poczty, doręczycieli UMP lub  na żądanie podatnika osobiście w pok. 14 bądź elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Termin realizacji
30 dni.

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie decyzji/postanowienia rozstrzygającego zgłoszone żądanie.

Opłaty
Brak.

Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku wydanego postanowienia jeżeli przysługuje od niego zwolnienie, wnosi się je w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic.

Dodatkowe informacje
Brak.

Załączniki

Powiadom znajomego