W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Zgłoszenie obowiązku w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Karta usługi publicznej
Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

Zgłoszenie obowiązku w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Opłat za Odpady Komunalne
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
pokój nr 17, tel. +48 42 22 54 648, +48 42 22 54 645
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty

  • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dostępna na stronie Urzędu Miejskiego oraz jako załącznik do niniejszej karty),
  • akt notarialny lub umowa najmu nieruchomości lub inny dokument świadczący o władaniu nieruchomością,
  • pełnomocnictwo (jeżeli z wnioskiem występuje inna osoba niż podatnik),
  • potwierdzenie opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów
Złożenie dokumentów: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Referat Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, pokój nr 17 lub Biuro Obsługi Interesanta, ul. Zamkowa 16 lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki: /1311aholak/SkrytkaESP (wymagany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP).

Termin realizacji
Bez zbędnej zwłoki.

Sposób załatwienia sprawy
Wprowadzenie do ewidencji zobowiązanych w opłacie.

Opłaty
Brak.

Tryb odwoławczy
Brak.

Dodatkowe informacje
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani złożyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości.

Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem art. 6o.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie od-padami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2, tj. w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W związku z art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Na mocy § 2 wspomnianej uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach, zwalnia się w części stanowiącej 9% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (zwolnienie to nie dotyczy nieruchomości wielorodzinnych oraz nieruchomości jednorodzinnych, na których bioodpady stanowiące odpady komunalne nie są kompostowane w kompostowniku przydomowym).

W przypadku skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady biodegradowalne nie będą odbierane z terenu nieruchomości oraz brak jest możliwości oddania tych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Miasta Pabianice przy ul. Warzywnej 6.

Załączniki

Deklaracja pdf, 185 kB

Powiadom znajomego