Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Protokoły z kontroli zewnętrznych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Lp. Organ przeprowadzający kontrolę Data rozpoczęcia kontroli Data zakończenia kontroli Zakres kontroli
1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 03.02.2004 23.02.2004 Udzielenie przez Zarząd Miasta Pabianic w 2001 r. zamówień publicznych na wykonanie uzbrojenia i urządzenie ul. Torowej i Wspólnej w Pabianicach oraz na wybór w 2002 r. banku obsługującego budżet Miasta
2 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 12.01.2004 22.03.2004 Wykonanie budżetu za rok 2003 ze szczególnym powiązaniem budżetu Miasta z budżetem Państwa
3 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 29.03.2004 10.05.2004 Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego oraz sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych P/02/108
4 Archiwum Państwowe
w Łodzi
25.06.2004 25.06.2004 Archiwum zakładowe
5 KWP w Łodzi 25.06.2004 25.06.2004 Działalność Straży Miejskiej w Pabianicach
6 Wojewoda Łódzki 15.09.2004 17.09.2004 Organizacja przyjmowania oraz terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2003 r. i 2004 r. do dnia kontroli
7 Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 28.12.2004 31.03.2005 Kontrola gospodarki finansowej
8 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 10.01.2005 14.02.2005 Lokalizacja dużych obiektów handlowych (super i hipermarketów) w okresie 2001 - 2004 r.
9 Archiwum Państwowe w Łodzi 15.02.2006 15.02.2006 Archiwum zakładowe
10 Departament Kontroli NFOŚiGW

05.06.2006

09.06.2006

Przygotowanie Beneficjenta/POZR do realizacji  projektu FS nr 2004/PL/16/C/PE/034 pn. Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach, Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich z 19.12.2005 r. nr K(2005) 5814
11 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 27.06.2006 27.06.2006 Utrzymanie łączności alarmowej (w tym stan techniczny systemów alarmowych i masztów antenowych)
12 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 08.11.2006 21.12.2006 Prawidłowości wykorzystywania środków publicznych na wykup gruntów pod budowę dróg oraz przygotowanie zmian własnościowych dla tych gruntów i zmian ich przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
13 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
24.01.2007 24.01.2007 Kontrola z zakresu dowodów osobistych
14 Dyrektor Delegatury NIK w Łodzi 19.03.2007 20.04.2007 Wykorzystanie środków NFOSiGW oraz ich gromadzenie w latach 2004-2006
15 Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi 28.03.2007 28.03.2007 Ocena stanu pomieszczeń budynku przy ul. Św. Jana 4
16 Archiwum Państwowe w Łodzi 12.06.2007 12.06.2007 Kontrola archiwum zakładowego
17 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi 12.12.2007 11.01.2008 Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
18 Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi 03.04.2008 03.04.2008 Funkcjonowanie samorządowego lecznictwa szpitalnego
19 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 22.09.2008 26.09.2008 Prawidłowość wydatkowania w 2007 r. dotacji celowej w ramach programu „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego”
20 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 04.12.2008 04.12.2008 Kontrola z zakresu ewidencji ludności
21 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 16.12.2008 16.12.2008 Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadania w ramach kontraktu wojewódzkiego na 2008 r. pn. „Moje boisko - Orlik 2012”
22 Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 23.12.2008 10.04.2009 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych w mieście Pabianice w okresie od 23.12.2008 r. do 31.03.2009 r. przedłużona do 10.04.2009 r.
23 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 28.01.2009 28.01.2009 Kontrola problemowa kontraktu wojewódzkiego 2008 r. zakupu karetek
24 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 28.01.2009 28.01.2009 Kontrola problemowa dot. kontraktu wojewódzkiego 2008 r. zadanie pn. „budowa placów zabaw dla dzieci”
25 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi 19.02.2009 19.02.2009 Kontrola rejestru wyborców
26 Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi 17.03.2009 02.04.2009 Prawna ochrona pracy
27 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 01.04.2009 22.05.2009 Prawidłowość gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych
28 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 03.04.2009 16.07.2009 Zbywanie nieruchomości gminnych
29 Archiwum Państwowe w Łodzi 09.06.2009 09.06.2009 Kontrola archiwum USC
30 Regionalna Izba Obrachunkowa Łódź 11.08.2009 06.10.2009 Gospodarka finansowa w zakresie realizacji inwestycji
31 Urząd Kontroli Skarbowej 16.10.2009 07.12.2009 Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/034 Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach
32 Wojewoda Łódzki 10.12.2009 11.12.2009 Rejestracja stanu cywilnego
33 Wojewoda Łódzki 10.12.2009 11.12.2009 Zmiana imienia i nazwiska
34 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 22.03.2010 26.04.2010 Realizacja zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego
35 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 29.04.2010 11.05.2010 Usuwanie przez gminy pojazdów wycofanych z eksploatacji
36 Wojewoda Łódzki 22.06.2010 23.06.2010 Sprawowanie nadzoru przez Prezydenta Miasta Pabianic nad wydawaniem zezwoleń na wykonywanie transportu na terenie miasta
37 Archiwum Państwowe w Łodzi 31.08.2010 31.08.2010 Kontrola archiwum zakładowego
38 Urząd Skarbowy w Pabianicach 06.09.2010 10.09.2010 Zasadność zwrotu podatku VAT za miesiąc czerwiec 2010 r.
39 Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi 14.09.2010 14.09.2010 Przestrzeganie przepisów prawa pracy dot. urlopów wypoczynkowych
40 Urząd Skarbowy w Pabianicach 13.10.2010 15.10.2010 Zasadność zwrotu podatku VAT za miesiąc lipiec 2010 r.
41 Urząd Skarbowy w Pabianicach 10.11.2010 15.11.2010 Zasadność zwrotu podatku VAT za miesiąc sierpień 2010 r.
42 Urząd Marszałkowski w Łodzi 09.02.2011 11.02.2011 Kontrola na zakończenie realizacji projektu „Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli”
43 Urząd Skarbowy w Pabianicach 13.04.2011 15.04.2011 Zasadność zwrotu podatku VAT za miesiąc styczeń 2011 r.
44 Wojewoda Łódzki 06.05.2011 06.05.2011 Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków przez organy miasta w okresie od 1.01.2010 r. do 6.05.2011 r.
45 Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego 28.10.2011 05.12.2011 Kontrola zasadności zwrotu VAT zadeklarowanego przez SPZOZ w Pabianicach w likwidacji za miesiąc wrzesień 2011 r.
46 Wojewoda Łódzki 09.12.2011 09.12.2011 Kontrola sprawdzająca w zakresie ewidencji ludności
47 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 20.02.2012 24.02.2012 Wykonywanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przygotowywaniu wyborów ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli
48 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 30.03.2012

 30.03.2012

Realizacja zadań obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych w województwie (protokół z kontroli nie podlega publikacji, ponieważ jest dokumentem niejawnym o klauzuli zastrzeżone)
49 Archiwum Państwowe w Łodzi 13.06.2012

 13.06.2012

Kontrola problemowa archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Pabianicach
50 Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi 11.09.2012

 02.10.2012

Prawidłowości realizacji Umowy pożyczki z 29.09.2012 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministerstwo Finansów, jako Pożyczkodawcy a Gminą Miejską Pabianice - Miastem Pabianice woj. łódzkie, jako Pożyczkobiorcą
51

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

19.12.2012 19.12.2012 Zbadanie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa przekazanych na działalność bieżącą dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Pabianicach w latach 2011 - 2012
52 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 19.02.2013 05.04.2013 Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych
53

Archiwum Państwowe w Łodzi

04.07.2013 04.07.2013 Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Pabianicach
54 Najwyższa Izba
Kontroli Delegatura
w Łodzi
09.08.2013 27.01.2014 Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim
55 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 23.10.2013 25.10.2013 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie gminy miejskiej Pabianice
56 Urząd Marszałkowski
w Łodzi
19.02.2014 20.02.2014 realizacja projektu pn. "Daj mi skrzydła"
57 Urząd Marszałkowski
w Łodzi
12.03.2014 14.03.2014 realizacja projektu pn. "Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice"
58 Archiwum Państwowe
w Łodzi
18.03.2014 18.03.2014 kontrola problemowa dokumentacji związanej z gospodarką gruntami
59 Wojewoda Łódzki 14.04.2014 30.04.2014 kontrola wykonywania zadań określonych w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych w Straży Miejskiej w Pabianicach
60 Wojewoda Łódzki 30.04.2014 30.04.2014 kontrola w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych UMP dot. prawidłowości wykorzystania oraz przechowywania sprzętu i wyposażenia zakupionego z dotacji
61 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 25.06.2014 27.06.2014 przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.
62 Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 21.08.2014 15.09.2014 sprawdzenie realizacji zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
63 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 25.03.2015 24.06.2015 wykonanie wniosków i wykorzystanie uwag przez adresatów wystąpień pokontrolnych skierowanych po kontroli P/13/160 "Funkcjonowanie Spółek Komunalnych w Województwie Łódzkim"
64 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi 2.02.2016 4.02.2016 Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w Mieście Pabianice (Protokół sporządzono do użytku służbowego)
65 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 8.03.2016 8.03.2016 Wykonywanie zadań z zakresu zmiany imienia i nazwiska w okresie od 1.03.2015 do 31.12.2015.
66 Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach 20.05.2016 20.05.2016 Realizacji warunków umowy wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
67 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 29.06.2016 29.06.2016 Trwałości projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie gminy miejskiej Pabianice”
68 Archiwum Państwowe w Łodzi 15.11.2016 15.11.2016 Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
69 Państwowa Inspekcja Pracy
Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
16.11.2016 24.11.2016 Prawna ochrona pracy, w tym bhp oraz przepisy dot. legalności zatrudnienia
70 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 28.12.2016 22.03.2017 Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych
71 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 20.02.2017 21.02.2017 Poprawności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Pabianicach”
72 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach 27.03.2017 28.03.2017 Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
73 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 19.06.2017 23.06.2017 Rejestracja stanu cywilnego
74 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 9.10.2017 13.10.2017 Dane osobowe przetwarzane w związku z przyznaniem "Pabianickiej Karty Seniora"
75 CBA Delegatura w Łodzi 6.11.2017 8.11.2017 Udostępnienie dokumentacji postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice wraz z umową o partnerstwie publiczno-prywatnym i dokumentacją dot. uzyskania dofinansowania do projektu
76 Archiwum Państwowe w Łodzi 9.11.2017 9.11.2017 Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez USC
77 Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 27.11.2017 28.11.2017 Kontrola okresowa Straży Miejskiej w Pabianicach
78 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi 23.03.2018 23.03.2018 Wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez Prezydenta Miasta Pabianic
79 Urząd Marszałkowski w Łodzi 30.07.2018 3.08.2018 Kontrola projektu: Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach
80 Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi 31.07.2018 22.08.2018 Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij