W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Ponowne wykorzystywanie

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE
informacji sektora publicznego

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania zostały określone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.

Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

 1. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach
  1. Jeżeli dla danej informacji sektora publicznego nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, podmioty pobierające tę informację w celu jej ponownego wykorzystywania zobowiązane są do poinformowania o:
   1. źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od podmiotu zobowiązanego, poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Miejskiego w Pabianicach;
   2. przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanych;
   3. nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany – w przypadku gdy ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu prawa.
  2. Prezydent Miasta Pabianic nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje, w tym w szczególności za ich dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość.
  3. Informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania są udostępniane bezpłatnie.
 2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, przekazywanych na wniosek
  1. Prezydent Miasta Pabianic może określić warunki ponownego wykorzystywania, które będą obiektywne, proporcjonalne, niedyskryminacyjne oraz które nie będą ograniczać w sposób nieuzasadniony możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
  2. Prezydent Miasta Pabianic może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego stosując standardowe otwarte licencje.
  3. Prezydent Miasta Pabianic przekazuje na wniosek informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie. W szczególnych przypadkach, niżej określonych może być nałożona opłata.
 3. Opłata za ponowne wykorzystywanie, wynikająca z dodatkowych kosztów
  1. Prezydent Miasta Pabianic może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
  2. Ustalając wysokość takiej opłaty Prezydent Miasta Pabianic uwzględnia koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
  3. Koszty mogą również obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
  4. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.
  5. Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.
 4. Opłata za ponowne wykorzystywanie w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu Miejskiego w Pabianicach
  1. Ustalając wysokość takiej opłaty Prezydent Miasta Pabianic uwzględnia koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego lub warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.
  2. Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.
 5. Wymagania dotyczące wniosku oraz podstawowe informacje o procedurze rozpatrzenia
  1. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
   1. nazwę podmiotu, do którego skierowany jest wniosek;
   2. imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę firmy czy instytucji;
   3. adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi (np. adres pocztowy, adres e-mail, adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP);
   4. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
   5. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
   6. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego (np. kopia na papierze, pamięć USB, plik elektroniczny), a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;
   7. wskazanie:
    1. sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób (np. e-mailem, ePUAP’em, listownie), albo
    2. sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu Miejskiego w Pabianicach, w przypadku wniosku o ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
  2. Wniosek można przesłać w postaci papierowej albo elektronicznej:
   1. e-mailem na adres: poczta@um.pabianice.pl;
   2. poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej);
   3. listownie na adres:
    Urząd Miejski w Pabianicach
    ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
  3. Prezydent Miasta Pabianic rozpatruje wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Prezydent Miasta Pabianic zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
 6. Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu
  1. Prawo do sprzeciwu od oferty.
   1. Wnioskodawca, który otrzymał od Prezydenta Miasta Pabianic ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Prezydenta Miasta Pabianic o przyjęciu oferty.
   2. Brak zawiadomienia Prezydenta Miasta Pabianic przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
   3. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezydent Miasta Pabianic, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmówi wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
  2. Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku wydania przez Prezydenta Miasta Pabianic decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
   1. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezydenta Miasta Pabianic z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
   2. Wnioskodawca, w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, może zrzec się prawa do wystąpienia z takim wnioskiem. Wówczas decyzja staje się ostateczna oraz prawomocna i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
   3. Alternatywnie, wnioskodawca może skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, bez skorzystania z prawa wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
   4. Decyzje Prezydenta Miasta Pabianic zwierają stosowne pouczenie dotyczące środków prawnych przysługujących wnioskodawcy.

Powiadom znajomego