Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Realizacji Zadania - Załącznik nr 8 do SIWZ
Określenie maksymalnego obszaru przewidzianego dla organizacji budowy i prowadzenia robót - Załącznik nr 9 do SIWZ
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Specyfikacje techniczne
Kosztorysy nakładcze
Pozwolenie na budowę
Zapytania i wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Streszczenie ofert/Punktacja/Zbiorcze zestawienie ofert