Brak treści artykułu

Załączniki:

Projekt architektoniczno - budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Kosztorysy nakładcze (przedmiar)
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
Zapytanie i odpowiedź do treści siwz - pismo z dnia 20.10.2015 r.