Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
Projekt architektoniczno - budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Kosztorysy nakładcze (przedmiar)