W Urzędzie Stanu Cywilnego w Pabianicach przyjmowanie interesantów odbywa się
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Tel.: +48 42 22 54 623

Konieczność umówienia wizyty nie dotyczy sporządzania bieżących aktów zgonu.

UWAGA!

Do budynku Urzędu będą mogły wejść wyłącznie osoby umówione na wizytę zachowujące środki ostrożności (zakrywanie ust i nosa) wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ze względu na podpisywanie dokumentów urzędowych, zaleca się posiadanie rękawiczek i własnego długopisu.

 

 


 

 

Karta usługi publicznej
Urzędu Stanu Cywilnego
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

 

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego

 

Podstawa prawna
ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.),

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Św. Jana 4, 95-200 Pabianice
pokój nr 10, tel. +48 42 22 54 623
w godzinach:
środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

W poniedziałki USC jest nieczynne dla interesantów, za wyjątkiem rejestracji aktów zgonu na podstawie karty zgonu w godz. 8.00 - 16.00.

Wymagane dokumenty
Podanie o wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego - do pobrania w USC lub na stronie internetowej Urzędu
Dokument tożsamości wnioskodawcy, do wglądu

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Złożenie dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Św. Jana 4

Termin realizacji
Niezwłocznie

Sposób załatwienia sprawy
Odpis z ksiąg stanu cywilnego.

Opłaty
Odpis skrócony - 22,00 zł.
Odpis zupełny - 33,00 zł.
Odpis wielojęzyczny - 22,00 zł.
Pełnomocnictwo - 17,00 zł.
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie USC (ul. Św. Jana 4, pokój nr 10) lub na konto Urzędu Miejskiego
GETIN NOBLE S.A. 58 1560 0013 2473 5210 8000 0002.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

Dodatkowe informacje
O wydanie odpisów można zwrócić się korespondencyjnie na adres:
Urząd Stanu Cywilnego w Pabianicach, ul. Św. Jana 4, 95-200 Pabianice

O odpisy aktów stanu cywilnego może się ubiegać osoba, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi,  wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, lub przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi,osobie, która wykaże w tym interes prawny.

Z dniem 20 kwietnia 2020 r. została wdrożona nowa e-usługa umożliwiająca wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego wydany zostanie od ręki po spełnieniu 3 warunków:

  1. odpis aktu, o który wnioskujesz musi dotyczyć Ciebie, Twoich dzieci, małżonka lub rodziców,
  2. system w trakcie wypełniania wniosku musi potwierdzić, że możliwe jest automatyczne wydanie aktu
  3. za odpis należy zapłacić online.

Więcej informacji w tej sprawie na stronie: https://www.gov.pl/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu.

 

[start] [koniec]Załączniki:

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych