Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ
Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik Nr 3 - Wzór formularza ofertowego
Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 6 - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy
Załącznik Nr 7 - Wzór wykazu usług
Załącznik Nr 8 - Link do postępowania oraz ID postępowania