Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego - składany wraz z ofertą, podpisany elektronicznie i przesłany w formie elektronicznej
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia JEDZ składanego wraz z ofertą
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór informacji, że Wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej - składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu usług - składany na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi - składany na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ - składany na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik do umowy - Wzór umowy o powierzenie danych osobowych
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 10.06.2019 r.
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - pismo z dnia 10.06.2019 r.
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 12.06.2019 r.
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 18.06.2019 r.
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - pismo z dnia 18.06.2019 r.
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacjach z dnia 18.06.2019 r.
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 20.06.2019 r.