Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ
Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ (wersja edytowalna)
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz usług
Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz narzędzi
Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie, podatki, opłaty, składki
Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa
Modyfikacja treści SIWZ
Wyjaśnienia do treści SIWZ