W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta Pabianic

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta Pabianic

Podstawa prawna

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Ochrony Środowiska, ul. św. Jana 4, 95-200 Pabianice
II piętro, tel. +48 42 22 54 628
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Kto może wystąpić z wnioskiem

 • podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
 • gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie własnej gminy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełniać warunki wymagane przy jego udzielaniu.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych i załączniki:
  1. Oświadczenie, że pojazd asenizacyjny spełnia wymagania techniczne określone w odrębnych przepisach prawa m.in. ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.
  2. Oświadczenie o dokonywaniu dezynfekcji części spustowej po każdorazowym opróżnieniu zbiornika w pojeździe asenizacyjnym.
  3. Oświadczenie dotyczące mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych po zakończeniu pracy.
  4. Dokument, bądź oświadczenie potwierdzające o posiadaniu tytułu prawnego do dysponowania (korzystania) nieruchomością (terenem) na której zlokalizowana jest baza transportowa.
  5. Oświadczenie, że baza transportowa spełnia wymogi przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, określone w odrębnych przepisach prawa.
  6. Potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.
  7. Aktualne zaświadczenie/oświadczenie o braku zaległości podatkowych.
  8. Aktualne zaświadczenie/oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
  9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

W przypadku złożenia kopii, należy dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.

Termin realizacji
Wydanie decyzji administracyjnej następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może:

 • wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem;
 • dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Opłaty

 • 107,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
 • 53,50 zł - opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem (50% stawki określonej od zezwolenia);
 • 17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: Urzędu Miejskiego w Pabianicach 58 1560 0013 2473 5210 8000 0002 lub do kasy Urzędu Miejskiego w Pabianicach mieszczącej się przy ul. Zamkowej 16, podając tytuł opłaty.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Uwagi
Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane Prezydentowi Pabianic w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.
Od 9 sierpnia 2022 r. obowiązują zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Wydane przed tym dniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia uprawniają przedsiębiorców, którym zostały wydane, także do wykonywania działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji, pod warunkiem udokumentowania gotowości odbioru nieczystości zebranych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną i zgłoszenia zamiaru prowadzenia w tym zakresie działalności Prezydentowi Miasta Pabianic przed rozpoczęciem działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji. (art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw).
Gminne jednostki organizacyjne w zakresie prowadzonej działalności dotyczącej opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych są obowiązani do dostarczania nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe. (art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Załączniki

Wniosek pdf, 125 kB

Powiadom znajomego