Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 

Wydziały Urzędu
SkrótWyjaśnienie
KPM Kancelarii Prezydenta Miasta
KB Wydział Księgowości Budżetowej
POL
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
SSG Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych
EKS
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
IE Wydział Inwestycji i Eksploatacji
OS Wydział Ochrony Środowiska
ITK Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji
GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami
UR Wydział Urbanistyki
SL Wydział Spraw Lokalowych
SO Wydział Spraw Obywatelskich
ZKIN Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
USC
Urząd Stanu Cywilnego
SM Straż Miejska
BRM Biuro Rady Miejskiej

 

 

Samodzielne referaty, zespoły i stanowiska pracy
SkrótWyjaśnienie
SPM Sekretariat Prezydenta Miasta
BM Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu
RSP Referat Spraw Pracowniczych
ZRP
Zespół Radców Prawnych
AKW Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej
BKM Biuro Kart Miejskich
ZPM Zespołu ds. promocji Miasta
OIN Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
ABI Administrator Bezpieczeństwa Informacji
RP Samodzielne stanowisko rzecznika prasowego
NW Samodzielne stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego i obsługi inwestorów
BHP Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
ZPK Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej
AZ Archiwum Zakładowe