Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w lutym 2013 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawiestatus
14/2013/P 2013-02-01 wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
15/2013/P 2013-02-08 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2013 r. obowiązujące
16/2013/P 2013-02-08 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
17/2013/P 2013-02-12 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązujące
18/2013/P 2013-02-13 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
19/2013/P 2013-02-18 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
20/2013/P 2013-02-19 wynajęcia części nieruchomości położonej przy ul. Łaskiej 114 w Pabianicach stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. nieobowiązujące
uchylone Zarządzeniem Nr 280/2013/P
21/2013/P 2013-02-20 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
22/2013/P 2013-02-20 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
23/2013/P 2013-02-20 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
24/2013/P 2013-02-20 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
25/2013/P 2013-02-20 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
26/2013/P 2013-02-20 zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Borowej – dz. nr 8/2 na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. obowiązujące
27/2013/P 2013-02-20 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianic na lata 2013-2023 obowiązujące
28/2013/P 2013-02-21 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2013 r. obowiązujące
29/2013/P 2013-02-21 powołania pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i osobami niepełnosprawnymi. obowiązujące
30/2013/P 2013-02-21 opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok. obowiązujące
31/2013/P 2013-02-25 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pabianicach. nieobowiązujące utraciło moc Zarządzeniem Nr 400/2015/P
32/2013/P 2013-02-27 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
33/2013/P 2013-02-27 oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej udziałów w wysokości 155/1000, 165/1000, 200/1000 cz. nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Kościuszki 28 – działka nr 482/12 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące