Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w październiku 2010 roku
Zarządzenie nr z dnia w sprawie status
244/2010/P 2010-10-01 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Topolowej 24. obowiązujące
245/2010/P 2010-10-05 wytycznych dla naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, dotyczących stosowania zasad techniki prawodawczej w tworzeniu projektów aktów prawnych nieobowiązujące traci moc Zarządzeniem Nr 111/2023/P
246/2010/P 2010-10-05 zmiany Zarządzenia Nr 287/2008/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 31 października 2008r. w sprawie ustalenia dokumentacji określającej zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Pabianicach obowiązujące
247/2010/P 2010-10-05 zmieniające Zarządzenie Nr 15/2010/P w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości stosowanych przy wydatkowaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym realizacji działania pod nazwą Prowadzenie punktu informacyjnego EUROPE DIRECT – Nr umowy ramowej 12250/2008/71 obowiązujące
248/2010/P 2010-10-05 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
249/2010/P 2010-10-05 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
250/2010/P 2010-10-05 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. nieobowiązujące uchylone Zarządzeniem Nr 362/2015/P
251/2010/P 2010-10-07 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
252/2010/P 2010-10-12 zmiany zarządzenia Nr 85/2007/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
253/2010/P 2010-10-12 zmian budżetu miasta Pabianic na 2010r. obowiązujące
254/2010/P 2010-10-12 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
255/2010/P 2010-10-12 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul.Łaskiej 114 – część dz.nr 9/4 o pow. 1.683 m2 zabudowanej budynkiem użytkowym obowiązujące
256/2010/P 2010-10-13 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
257/2010/P 2010-10-15 sprawie szczegółowych zasad rachunkowości stosowanych przy wydatkowaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym realizacji Projektu pod nazwą Aktywni po godzinach Nr umowy UDA-POKL.09.01.02-10-281/09-00 nieobowiązujące
uchylone Zarządzeniem
Nr 344/2010/P
258/2010/P 2010-10-15 zbycia w drodze bezprzetargowej udziału w wysokości 4/100 cz. nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Moniuszki 41 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
259/2010/P 2010-10-15 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2a położonego w budynku przy ul. Zamkowej 63 w Pabianicach wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
260/2010/P 2010-10-19 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
261/2010/P 2010-10-21 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Ludowej 4 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
262/2010/P 2010-10-21 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w budynku przy ul. Odrodzenia 4 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
263/2010/P 2010-10-21 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
264/2010/P 2010-10-21 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
265/2010/P 2010-10-25 ogłoszenia konkursu na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach. obowiązujące
266/2010/P 2010-10-26 zbycia w drodze bezprzetargowej udziału w wysokości 19/100 cz. nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Świętokrzyskiej 39 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
267/2010/P 2010-10-28 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Stary Rynek 19. obowiązujące
268/2010/P 2010-10-29 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
269/2010/P 2010-10-29 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
270/2010/P 2010-10-29 zmian budżetu miasta Pabianic na 2010r. obowiązujące
271/2010/P 2010-10-29 zmian budżetu miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
272/2010/P 2010-10-29 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 w ustawie prawo zamówień publicznych na: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PÓŁNOCNEJ W PABIANICACH ODCINEK OD UL. PARTYZANCKIEJ DO POSESJI NR 42 obowiązujące
273/2010/P 2010-10-29 powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Aktywni po godzinach” obowiązujące
274/2010/P 2010-10-29 powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Zdrowy przedszkolak kształtuje zdrowe środowisko” obowiązujące