Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w styczniu 2010 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawiestatus
1/2010/P 2010-01-12 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. nieobowiązujące
2/2010/P 2010-01-12 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części nieruchomości gruntowych. nieobowiązujące
3/2010/P 2010-01-14 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 44, ul. Warszawskiej 174, ul. Żurawiej 6. nieobowiązujące
4/2010/P 2010-01-15 wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. nieobowiązujące
5/2010/P 2010-01-15 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 8, ul. Wileńskiej 1/3. nieobowiązujące
6/2010/P 2010-01-15 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 w ustawie prawo zamówień publicznych na : ORGANIZACJĘ I REALIZACJĘ SYSTEMU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE. nieobowiązujące
7/2010/P 2010-01-18 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Topolowej 24, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. nieobowiązujące
8/2010/P 2010-01-19 wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. nieobowiązujące
9/2010/P 2010-01-29 stosowania zasad techniki prawodawczej w tworzeniu projektów aktów prawnych. nieobowiązujące
10/2010/P 2010-01-29 powołania komisji do rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia im. Marii Niepokalanej na rzecz pomocy dziewczętom i kobietom „Profesjonalny streetworking - kompleksowe rozwiązania współczesnych form wykluczenia społecznego”. nieobowiązujące
11/2010/P 2010-01-29 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 69 położonego w budynku przy ul. Wileńskiej 57 w Pabianicach. nieobowiązujące
12/2010/P 2010-01-29 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 58 położonego w budynku przy ul. Łaskiej 94 w Pabianicach. nieobowiązujące
13/2010/P 2010-01-29 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej. nieobowiązujące