Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w sierpniu 2007 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawie
129/2007/V 2007-08-02 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części nieruchomości gruntowych.
130/2007/V 2007-08-02 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 35c, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice.
131/2007/V 2007-08-02 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Sienkiewicza 8, 10, 12 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice
132/2007/V 2007-08-02 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Wąskiej 3, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice.
133/2007/V 2007-08-02 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Budowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 3-ch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Pabianicach-osiedle Piaski.
134/2007/V 2007-08-02 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 60.00 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych
135/2007/V 2007-08-10 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
136/2007/V 2007-08-14 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do wys. 211 000 Euro na:udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4 100 00 PLN na spłatę wcześnie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu
137/2007/V 2007-08-14 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z uwzględnieniem zmian z 13.04.2007) na wykonanie: Remontu częściowego torów i sieci tramwajowej w Pabianicach
138/2007/V 2007-08-17 powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach
139/2007/V 2007-08-20 powołania komisji do rozpatrzenia ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego pn. /Wspomaganie działalności stowarzyszeń z terenu miasta Pabianic służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych/.
140/2007/V 2007-08-22 powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty ds. inżynierii miasta w Wydziale Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Pabianicach
141/2007/V 2007-08-24 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wybory ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów Unijnych na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek
142/2007/V 2007-08-28 przekazania środka trwałego zakładowi budżetowemu
143/2007/V 2007-08-28 przekazania środka trwałego zakładowi budżetowemu
144/2007/V 2007-08-28 zmian budżetu miasta Pabianic na 2007 rok.
145/2007/V 2007-08-30 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2007 r.
146/2007/V 2007-08-31 zmiany czasu pracy Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
147/2007/V 2007-08-31 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2007 r.
148/2007/V 2007-08-31 zmian budżetu miasta Pabianic na 2007 rok.