Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w 2007 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawiestatus
83/2007/V 2007-06-01 powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego obowiązujące
84/2007/V 2007-06-01 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów Gimnazjum Nr 1 i 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 17 w Pabianicach obowiązujące
85/2007/V 2007-06-04 realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Pabianice nieobowiązujące utraciło moc Zarządzeniem Nr 164/2017/P
86/2007/V 2007-06-05 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Bocznej 15, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
87/2007/V 2007-06-06 zmiany Zarządzenia Nr 54/2001/III Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Miasta Pabianic obowiązujące
88/2007/V 2007-06-08 zmiany do zarządzenia nr 83/2007/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. obowiązujące
89/2007/V 2007-06-12 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2007 r. obowiązujące
90/2007/V 2007-06-14 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2007 r. obowiązujące
91/2007/V 2007-06-14 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części nieruchomości gruntowych. obowiązujące
92/2007/V 2007-06-15 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części nieruchomości gruntowych. obowiązujące
93/2007/V 2007-06-15 wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
94/2007/V 2007-06-15 użytkowania służbowych pojazdów samochodowych i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji w Urzędzie Miejskim w Pabianicach. nieobowiązujące utraciło moc Zarządzeniem Nr 6/2013/K
95/2007/V 2007-06-15 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki powyżej 211 000 Euro na: Sprzedaż energii elektrycznej, świadczenie usługi dystrybucyjnej oraz eksploatacje (w tym modernizację) stanowiących własności Łódzkiego Zakładu Energetycznego SA w Łodzi, ul. Tuwima 58 urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
96/2007/V 2007-06-15 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomościami położonych w Pabianicach przy ul. Kochanowskiego 31 i ul. Chłodnej 7. obowiązujące
97/2007/V 2007-06-20 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2007 r. obowiązujące
98/2007/V 2007-06-20 powołania Komisji dla dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej na dokumentację niearchiwalna i dokumentacje archiwalna z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. obowiązujące
99/2007/V 2007-06-20 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
100/2007/V 2007-06-25 powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika Miasta w Urzędzie Miejskim w Pabianicach obowiązujące
101/2007/V 2007-06-25 powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska-Inżynieria Miasta oraz na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. oświetlenia i komunikacji w Wydziale Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Pabianicach obowiązujące
102/2007/V 2007-06-26 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2007 r. obowiązujące
103/2007/V 2007-06-27 zmiany Zarządzenia Nr 84/2007/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Gimnazjum Nr 1 i 2 i Szkoły Podstawowej Nr 17 w Pabianicach. obowiązujące
104/2007/V 2007-06-27 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z uwzględnieniem zmian z 13.04.2007) na wykonanie: tablic z nazwiskami żołnierzy oraz granitowych krzyży na kwaterze Wojska Polskiego z 1939 roku położonej na cmentarzu rzymskokatolickim w Pabianicach. obowiązujące
105/2007/V 2007-06-27 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2007 r. obowiązujące
106/2007/V 2007-06-27 zmian budżetu miasta Pabianic na 2007 rok. obowiązujące
107/2007/V 2007-06-27 ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Pabianicach obowiązujące
108/2007/V 2007-06-27 sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Berlinga 8 -dz. nr 536/4 na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. obowiązujące
109/2007/V 2007-06-29 zmian budżetu miasta Pabianic na 2007 rok. obowiązujące