Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w maju 2007 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawie
56/2007/V 2007-05-02 zmian budżetu miasta Pabianic na 2007 rok.
57/2007/V 2007-05-02 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2007 r.
58/2007/V 2007-05-02 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części nieruchomości gruntowych.
59/2007/V 2007-05-02 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części nieruchomości gruntowych.
60/2007/V 2007-05-02 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części nieruchomości gruntowych
61/2007/V 2007-05-02 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2007 r.
62/2007/V 2007-05-07 zmian budżetu miasta Pabianic na 2007 rok.
63/2007/V 2007-05-07 zmian budżetu miasta Pabianic na 2007 rok.
64/2007/V 2007-05-10 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2007 r.
65/2007/V 2007-05-11 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonych poniżej 60 000 EURO na wykonanie:Konserwacji i czyszczenia rowów melioracyjnych na terenie miasta Pabianic
66/2007/V 2007-05-14 zmian budżetu miasta Pabianic na 2007 rok.
67/2007/V 2007-05-14 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2007 r.
68/2007/V 2007-05-16 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej równowartości 60.000 euro na zakup sprzętu komputerowego, części zamiennych i oprogramowania.
69/2007/V 2007-05-16 dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach
70/2007/V 2007-05-16 zmian budżetu miasta Pabianic na 2007 rok.
71/2007/V 2007-05-16 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2007 r.
72/2007/V 2007-05-21 wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice.
73/2007/V 2007-05-21 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części nieruchomości gruntowych.
74/2007/V 2007-05-21 zmian budżetu miasta Pabianic na 2007 rok.
75/2007/V 2007-05-22 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pabianicach i ogłoszenia tekstu jednolitego
76/2007/V 2007-05-22 szczegółowego podziału zadań, uprawnień i odpowiedzialności pomiędzy Zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta
77/2007/V 2007-05-24 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części nieruchomości gruntowych.
78/2007/V 2007-05-24 zmiany Zarządzenia nr 95/2004/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji i Urbanistyczno-Architektonicznej w Pabianicach, ustalenia jej organizacji i trybu działania.
79/2007/V 2007-05-28 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Żeromskiego 20
80/2007/V 2007-05-30 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2007 r.
81/2007/V 2007-05-31 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Pszennej w Pabianicach
82/2007/V 2007-05-31 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznej w Pabianicach