Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w grudniu 2006 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawiestatus
203/2006/IV 2006-12-05 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części nieruchomości gruntowych.  
1/2006/V 2006-12-07 zatwierdzenia regulaminu dofinansowania zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Pabianice.  
2/2006/V 2006-12-08 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2006 r.  
3/2006/V 2006-12-12 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach przy ul. Pow. Warszawy 10 wraz ze sprzedażą naniesień budowlanych na niej zlokalizowanych  
4/2006/V 2006-12-12 wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice  
5/2006/V 2006-12-14 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie oraz wspieranie organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Pabianic w 2007 r.  
6/2006/V 2006-12-15 zasad przydziału odzieży roboczej i środków czystości dla pracowników obsługi Urzędu Miejskiego i strażników Straży Miejskiej nieobowiązujące straciło moc Zarządzeniem Nr 24/2017/K
7/2006/V 2006-12-15 zmian budżetu miasta Pabianic na 2006 r.  
8/2006/V 2006-12-15 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2006 r.  
9/2006/V 2006-12-15 wprowadzenia kryteriów umorzenia osobom fizycznym zaległości podatkowych w podatkach lokalnych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej na podstawie art. 67a paragraf 1 pkt 3 ustawy ordynacja podatkowa.  
10/2006/V 2006-12-18 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części nieruchomości gruntowych