Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w lipcu 2006 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawie
90/2006/IV 2006-07-03 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pabianicach
91/2006/IV 2006-07-05 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej.
92/2006/IV 2006-07-05 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części nieruchomości gruntowych.
93/2006/IV 2006-07-06 uchylenia Zarządzenia Nr 54/2006/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 9 maja 2006r. w sprawie zmiany nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Waryńskiego 23, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice, na nieruchomości będące własnością osoby fizycznej.
94/2006/IV 2006-07-07 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 60.000 EURO na zakup fotoradaru z oprzyrządowaniem.
94a/2006/IV 2006-07-06 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach na rzecz Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w trybie bezprzetargowym
95/2006/IV 2006-07-10 zmian budżetu miasta Pabianic na 2006 rok.
96/2006/IV 2006-07-11 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2006 r.
97/2006/IV 2006-07-11 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części nieruchomości gruntowych
98/2006/IV 2006-07-11 wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice.
99/2006/IV 2006-07-19 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części nieruchomości gruntowych.
100/2006/IV 2006-07-31 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2006 r.
101/2006/IV 2006-07-31 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2006 r.
102/2006/IV 2006-07-31 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2006 r.