Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w listopadzie 2002 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawie
1/2002/IV 2002-11-22 określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Pabianic.
2/2002/IV 2002-11-22 powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Pabianic.
3a/2002/IV 2002-11-25 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 30 000 EURO na dostawę 2 samochodów dla Straży Miejskiej.
3b/2002/IV 2002-11-25 powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
4/2002/IV 2002-11-25 inwentaryzacji składników majątku Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
5/2002/IV 2002-11-27 zmiany Zarządzenia Nr 28/2002/III Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 4 września 2002 roku powołującego Komisję Przetargową do oceny i wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 EURO na regulację Rzeki NER na odcinku od km 93+834 do km 94+120 wraz z usunieciem kolizji z kablem PKP.
6/2002/IV 2002-11-28 utworzenia samodzielnego stanowiska - pełnomocnika Prezydenta Miasta Pabianic ds. społecznych.
7/2002/IV 2002-11-29 powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Pabianic.
8/2002/IV 2002-11-29 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 30000 EURO na dostawę prasy w 2003 roku.
9/2002/IV 2002-11-29 szczegółowego podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności między Prezydentem Miasta Pabianic, Zastępcami Prezydenta Miasta Pabianic oraz Skarbnikiem Miasta Pabianic i Sekretarzem Miasta Pabianic.
10/2002/IV 2002-11-29 upoważnienia Zastępców Prezydenta Miasta Pabianic do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Pabianice.
11/2002/IV 2002-11-29 upoważnienia Sekretarza Miasta Pabianic do składania w imieniu Gminy Miejskiej Pabianice oświadczeń woli wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Pabianic.