[start] [koniec]

Do zadań Zespołu Funduszy Zewnętrznych (stosującego symbol ZFZ) należy w szczególności:

 1. organizacja procesu pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych;
 2. analiza możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych;
 3. współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach dotyczących przygotowania wstępnych materiałów aplikacyjnych:
  1. wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych realizowanych zadań,
  2. specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeń o udzielaniu zamówień publicznych na dostawy i usługi finansowane z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych,
  3. projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w sprawach związanych z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych;
 4. współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnego składania wniosków aplikacyjnych i wspólnej realizacji przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zewnętrznych;
 5. uzupełnianie oraz korygowanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami, z wyłączeniem dokumentacji wynikającej z kompetencji wydziałów lub jednostek merytorycznych;
 6. inicjowanie i organizowanie spotkań roboczych związanych z realizacją projektów, sporządzanie protokółów z tych spotkań przez poszczególne osoby z zespołu odpowiedzialne za poszczególne projekty;
 7. nawiązywanie kontaktów i przygotowywanie negocjacji z przedstawicielami instytucji właściwych w sprawach pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji programów pomocowych;
 8. opiniowanie projektów innych dokumentów, w tym pełnomocnictw w sprawach związanych z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych;
 9. organizowanie szkoleń dla pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, dotyczących programów wspólnotowych i możliwości ich realizacji oraz udział w tego typu szkoleniach i konferencjach;
 10. udzielanie informacji organom kontrolującym szczebla krajowego i europejskiego, na każdym etapie realizacji projektu, przygotowywanie wyjaśnień oraz weryfikacja dokumentacji podlegającej kontroli;
 11. przedkładanie Prezydentowi bieżących informacji o funduszach zewnętrznych i możliwościach ich pozyskania oraz o programach wspólnotowych i ich realizacji a także przygotowywanie oraz sporządzanie niezbędnych sprawozdań i informacji dotyczących realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych;
 12. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność projektów z funduszy zewnętrznych;
 13. przygotowywanie oraz sporządzanie niezbędnych sprawozdań i informacji dotyczących realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych;
 14. wykonywanie innych zadań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

 

Pracami Zespołu Funduszy Zewnętrznych kieruje pracownik wyznaczony przez Prezydenta Miasta.