Główny specjalista ds. inżynierii miasta
Andrzej Różański

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 4
II piętro, pokój nr 23

tel. +48 42 22 54 609
fax +48 42 22 54 669
e-mail: aroza@um.pabianice.pl

[start] [koniec]

Do zadań Zespołu Inżyniera Miasta (stosującego symbol ZIM) należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw dotyczących:
  1. miejskiego transportu zbiorowego, w tym wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
  2. kanalizacji deszczowej,
  3. zaopatrzenia Miasta w wodę i ochrony przeciwpożarowej,
  4. oświetlenia ulic i placów miejskich oraz utrzymania zniczy gazowych przed pomnikami,
  5. odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych w ramach franszyzy;
 2. opracowywanie i nadzór nad realizacją wieloletnich programów i strategii rozwoju infrastruktury miejskiej oraz sprawozdawczość w tym zakresie;
 3. opiniowanie zmian oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzbrojenia technicznego, transportu zbiorowego i komunikacji;
 4. udział w posiedzeniach Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – opiniowanie w imieniu miasta projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, składanie wniosków w zakresie zmian istniejącej organizacji ruchu;
 5. współpraca z zarządcami dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych w zakresie organizacji ruchu tzn. wnioskowanie o zmiany w istniejącej organizacji, uzgadnianie projektów organizacji ruchu, zgłaszanie usterek na tych drogach;
 6. udział w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym – uzgadnianie projektów w zakresie dot. zadań inżyniera miasta;
 7. współpraca z właściwymi wydziałami, podmiotami i zakładami w zakresie infrastruktury technicznej miasta;
 8. monitoring awarii sieciowych w mieście, nadzór nad właściwym zabezpieczeniem miejsc awarii przez odpowiednie służby oraz monitoring prowadzenia „akcji zima”, a także na bazie zebranych informacji, przygotowywanie stosownych wniosków dla Prezydenta;
 9. udział w przygotowaniu porozumień międzygminnych w zakresie:
  1. dostarczania usług wodnokanalizacyjnych,
  2. komunikacji zbiorowej;
 10. udział w zakresie merytorycznym w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie zewnętrze - dofinansowanie z funduszy krajowych i Unii Europejskiej;
 11. współpraca z wydziałami Urzędu w przygotowywaniu procedur przetargowych na realizację inwestycji oraz udział w komisjach odbiorowych;
 12. rozpatrywanie wniosków i postulatów mieszkańców miasta w zakresie zadań dotyczących inżyniera miasta;
 13. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych z zakresu inżynierii miasta.

 

Zespołem Inżyniera Miasta kieruje główny specjalista ds. inżynierii miasta, używający tytułu inżynier miasta.