Zespół ds. promocji Miasta

 

Katarzyna Golińska

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
IV piętro, pokój nr 39

tel.: +48 42 22 54 681
fax: +48 42 22 54 669
e-mail: kgolinska@um.pabianice.pl

 

[start] [koniec]

Do zadań Zespołu ds. promocji Miasta (stosującego symbol ZPM) należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw dotyczących promocji Miasta,
 2. dobór asortymentu, opracowywanie i przygotowywanie projektów graficznych, ewidencja i dystrybucja materiałów promocyjnych,
 3. opracowywanie i wspomaganie wszelkich projektów z zakresu promocji,
 4. nadzór i opracowywanie wydawnictw promujących Miasto,
 5. kreowanie przedsięwzięć służących budowaniu wizerunku Miasta poprzez udział w targach, prezentacjach oraz innych wydarzeniach promocyjnych o charakterze turystycznym, kulturalnym i gospodarczym w kraju i za granicą,
 6. prowadzenie całej dokumentacji dotyczącej objęcia przez Prezydenta Miasta Pabianic patronatu lub patronatu honorowego danego przedsięwzięcia,
 7. koordynowanie wszelkich spraw dotyczących organizacji imprez przez inne jednostki, stowarzyszenia, fundacje, kluby, itp., których współorganizatorem jest Miasto lub patronat nad nimi objął Prezydent,
 8. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi, a także instytucjami społecznymi, kulturalnymi i naukowymi w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych,
 9. współpraca i nadzór nad realizacją polityki promocyjnej przez wydziały i jednostki organizacyjne Miasta,
 10. organizacja i współorganizowanie imprez, przedsięwzięć promujących Miasto,
 11. sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu realizowanych zadań,
 12. wykonywanie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej w celach promocji miasta,
 13. promocja w środkach masowego przekazu podejmowanych działań,
 14. przygotowywanie informacji dla Rady Miejskiej o podejmowanych działaniach,
 15. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie powierzonych obowiązków,
 16. redakcja treści w zakresie zadań Zespołu na stronie internetowej i dbanie o wizerunek strony Urzędu Miejskiego,
 17. prowadzenie kont na portalach społecznościowych,
 18. kreowanie wizerunku Miasta, poprzez przygotowywanie i prowadzenie kampanii promocyjnych,
 19. kreowanie i realizacja polityki promocyjnej Miasta,
 20. prowadzenie projektu strategii marki Pabianice,
 21. realizacja wybranych projektów w ramach strategii marki Pabianice oraz monitorowanie jej wykonywania przez inne podmioty,
 22. promocja atrakcji i produktów turystycznych,
 23. koordynowanie współpracy z miastami partnerskimi,
 24. utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami miast partnerskich w zakresie zadań Zespołu,
 25. realizacja wspólnych przedsięwzięć / projektów z miastami partnerskimi w zakresie zadań Zespołu,
 26. przyjmowanie delegacji zagranicznych, organizacja wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Miasta oraz obsługa merytoryczna w zakresie zadań Zespołu;
 27. rozpatrywanie wniosków o udostępnianie gminnych nieruchomości w celu organizacji imprez
  rozrywkowych, sportowych itp. o charakterze ogólnomiejskim.

 

Pracami Zespołu ds. promocji Miasta kieruje pracownik wyznaczony przez Prezydenta Miasta.