Karta usługi publicznej
Wydziału Spraw Lokalowych - Referatu Dodatków Mieszkaniowych
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

 

Ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2133)
Ustawa z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 156 poz. 1817, z 2005r. nr 25 poz. 216 i nr 131 poz. 1094 oraz z 2006r. nr 84 poz. 587)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. poz. 589)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1546 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Lokalowych, Referat Dodatków Mieszkaniowych, ul. Gabriela Narutowicza 33,
95-200 Pabianice,

pokój nr 15, tel. +48 42 22 54 633
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 12.00 i 14.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 12.00 i 14.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 12.00 i 14.00 - 15.00

pokój nr 18, tel. +48 42 22 54 686
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lokalu (druk wniosku – zał. nr 1);
 • Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku  (druk deklaracji o dochodach – zał. nr 2);
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (druk klauzuli – zał. nr 3);
 • Dokumenty potwierdzające dochód za okres pełnych 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (do wglądu) – patrz: dodatkowe informacje;
 • Informacja od zarządcy lokalu o wydatkach za zajmowanie lokalu za miesiąc, w którym składany jest wniosek;
 • Informacja od zarządcy lokalu nie będącego w zasobach spółdzielczych i komunalnych (druk informacji – zał. nr 4);
 • Umowa najmu lokalu w przypadku wynajmowania od osób fizycznych (do wglądu);
 • Faktura VAT za energię elektryczną z ostatniego okresu rozliczeniowego w przypadku braku w lokalu instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego (do wglądu);
 • Faktura VAT za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w przypadku opłacania należności bezpośrednio w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Pabianicach z okresu ostatnich 12 miesięcy (do wglądu);
 • Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu);
 • Pełnomocnictwo - w przypadku składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i odbierania decyzji administracyjnej w imieniu wnioskodawcy;
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność – konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim lub wymóg zamieszkiwania w oddzielnym pokoju – w przypadku ubiegania się o zwiększenie powierzchni normatywnej (do wglądu).


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Złożenie dokumentów: Wydział Spraw Lokalowych - Referat Dodatków Mieszkaniowych,
95-200 Pabianice, ul. Gabriela Narutowicza 33, pokój 15
Odbiór decyzji administracyjnej: Wydział Spraw Lokalowych - Referat Dodatków Mieszkaniowych, 95-200 Pabianice, ul. Gabriela Narutowicza 33, pokój 18

Termin realizacji
Do 30 dni od daty złożenia dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony.

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty

 • Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z częścią I poz. 53 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1546 z późn. zm.) stanowiącego wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia;
 • W przypadku pełnomocnictwa dla osoby, która nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem względem wnioskodawcy wnosi się opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych, ul. Gabriela Narutowicza 33 pokój 16 (poniedziałek – piątek 8.00-14.00, ostatni dzień roboczy miesiąca: 8.00–13.00), w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, I piętro (poniedziałek, środa, czwartek: 8.00–15.00, wtorek: 8.00–16.00, piątek: 8.00–14.00), lub na konto: Getin Noble Bank S.A. nr 58 1560 0013 2473 5210 8000 0002;
 • Dodatki mieszkaniowe i ryczałty na zakup opału są wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 97 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1426 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Odwołanie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W odwołaniu można wnieść o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania można zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dodatkowe informacje
Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby zainteresowanej, decyzją administracyjną na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się:

 • najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych;
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo  najem socjalny lokalu.


Kryterium metrażowe:

 • Powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30% (albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%):
  • dla 1 osoby - 35 m2 + 30% tj. 45,50 m2
  • dla 2 osób - 40 m2 + 30% tj. 52,00 m2
  • dla 3 osób - 45 m2 + 30% tj. 58,50 m2
  • dla 4 osób - 55 m2 + 30% tj. 71,50 m2
  • dla 5 osób - 65 m2 + 30% tj. 84,50 m2
  • dla 6 osób - 70 m2 + 30% tj. 91,00 m2
 • W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
 • Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.


Kryterium dochodowe:

 • Przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego przyjmuje się średni miesięczny dochód z okresu 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku:
  • nie przekraczający 175% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych;
  • nie przekraczający 125% najniższej emerytury na jedną osobę w gospodarstwach wieloosobowych.
 • Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018r. poz. 690 oraz z 2019r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134, z późn. zm.), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r. poz. 1111, 924 i 818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. poz. 1540 oraz z 2019r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. poz. 1622).
 • Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j.: Dz.U.  z 2019r. poz. 1256 ze zm.).


Wydanie decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego może być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
Szczegółowe zasady przeprowadzania wywiadów środowiskowych reguluje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego. Podczas wywiadu wnioskodawca i inni pełnoletni członkowie gospodarstwa domowego składają pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o stanie majątkowym zawierające w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości, nieruchomości a także zasobów pieniężnych. Jeżeli w trakcie wywiadu środowiskowego organ I instancji ustali, że występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, organ odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego. Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

 

[start] [koniec]Załączniki:

Wniosek
Deklaracja
Informacja od zarządcy lokalu nie będącego w zasobach spółdzielczych i komunalnych