Karta usługi publicznej
Wydziału Spraw Lokalowych - Referatu Spraw Lokalowych
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

 

Podnajem lokalu użytkowego

 

Podstawa prawna
Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380 wraz z późn. zm.).
Zarządzenie Nr 281/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: zasad najmu oraz ustalenia opłat za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miejskiej Pabianice - pozostające w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zmienione Zarządzeniem Nr 184/2013/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 281/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: zasad najmu oraz ustalenia opłat za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miejskiej Pabianice - pozostające w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Lokalowych, Referat Spraw Lokalowych, 95-200 Pabianice, ul. Narutowicza 33
pokój nr 10, tel. +48 42 22 54 634, faks + 48 42 22 54 602
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 12.00 i 14.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 12.00 i 14.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 12.00 i 14.00 - 15.00

Wymagane dokumenty

  • podanie najemcy lokalu użytkowego oraz osoby ubiegającej się o podnajem.
  • dowód osobisty – do wglądu.


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, ul. Zamkowa 16 lub Wydział Spraw Lokalowych – Referat Spraw Lokalowych, ul. Narutowicza 33, pokój 10
Odbiór dokumentów: odpowiedź na podanie przesyłana na adres korespondencyjny lub do odbioru osobistego w Wydziale Spraw Lokalowych - Referacie Spraw Lokalowych, ul. Narutowicza 33, pokój 10.

Termin realizacji
Informacja o wyrażeniu zgody bądź odmowie wyrażenia zgody na podnajem lokalu użytkowego udzielona jest w terminie do 30 dni od daty złożenia dokumentów. W przypadku konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony.

Sposób załatwienia sprawy
Udzielenie pisemnej odpowiedzi na podanie.

Opłaty
Brak.

Tryb odwoławczy
Sprawy sporne rozpatruje Prezydent Miasta Pabianic lub upoważniony Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic.

Dodatkowe informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

 

[start] [koniec]