Karta usługi publicznej
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

BP-08
ZKIN.0143.6.2011

 

Kwalifikacja wojskowa

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1566);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz. U. Nr 95, poz. 660)

Miejsce załatwienia sprawy
Określone w obwieszczeniu Wojewody Łódzkiego oraz w wezwaniu imiennym Prezydenta Miasta Pabianic

Wymagane dokumenty

 1. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
  1. prezydentowi miasta – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  2. powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia.
  3. wojskowemu komendantowi uzupełnień na potrzeby ewidencji wojskowej:
   • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
   • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
   • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
 2. Osoba, która stawała już do do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
  1. prezydentowi miasta – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  2. powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniej kwalifikacji;
  3. wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa) oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki i posiadane kwalifikacje zawodowe.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Określone w obwieszczeniu Wojewody Łódzkiego oraz w wezwaniu imiennym Prezydenta Miasta Pabianic.

Termin realizacji
W dniu stawienia się.

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie orzeczenia i dokumentu wojskowego.

Opłaty
Bez opłat.

Tryb odwoławczy
Od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje osobie podlegającej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenie. Orzeczenie to może być zmienione przez wojewódzką komisję lekarską również z urzędu, jeżeli zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa.

Dodatkowe informacje

  • Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się do kwalifikacji wojskowej.
  • Osoba podlegająca obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowana na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający powyżej dwóch miesięcy na terenie miasta Pabianic obowiązana jest stawić się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu wskazanym przez Prezydenta Miasta Pabianic w wezwaniu imiennym lub w obwieszczeniu Wojewody Łódzkiego.
  • Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
  • Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się osoby podlegającej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu przed Prezydentem Miasta Pabianic, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
  • Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym Prezydenta Miasta Pabianic, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.
  • Osobę podlegającą obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, w stosunku do której orzeczono stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.), osobę podlegającą obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej całkowicie niezdolną do pracy oraz niezdolną do samodzielnej egzystencji lub uznaną za całkowicie niezdolną do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), jak również osobę podlegającą obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zaliczoną do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) można nie poddawać badaniom lekarskim, jeżeli przedstawi komisji wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność osoby podlegającej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej do czynnej służby wojskowej.
  • Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w danym roku szkolnym kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą osiemnaście lat życia – do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata. Kobiety te mogą być uprzednio poddane obowiązkowi stawienia się do rejestracji.
  • Odroczenia zasadniczej służby wojskowej udziela się osobie podlegającej obowiązkowi odbycia tej służby na jej udokumentowany wniosek ze względu na:
   1. wybór na posła – na czas pełnienia mandatu;
   2. kandydowanie do Sejmu RP, Senatu RP lub Parlamentu Europejskiego – do dnia ogłoszenia wyników wyborów;
   3. konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nią zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu – na czas sprawowania tej opieki;
   4. pobieranie nauki (w szkole wyższej, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w szkole ponadgimnazjalnej), kształcenie w celu zdobycia kwalifikacji przydatnych w wojsku na podstawie umowy zawartej z wojskowym komendantem uzupełnień – na czas pobierania tej nauki.
  • Pracownikom wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, którzy nie otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania, przysługuje, na ich żądanie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, za każdy dzień w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679). Rekompensatę wypłaca organ wzywający na zaświadczeń wydanych przez pracodawców.
  • Osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące. Koszty te organ wzywający zwraca na podstawie udokumentowanego oświadczenia osoby wezwanej, według zasad określonych w przepisach o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.

 

 

Wydanie 1/01.07.2011 r.

[start] [koniec]