Do[start][koniec]zadań Samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej należy w szczególności:

 1. dokonywanie kontroli przestrzegania celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
 2. badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności:
  1. pobierania i gromadzenia środków publicznych,
  2. zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,
  3. udzielania zamówień publicznych,
  4. zwrotu środków publicznych przez Urząd i gminne jednostki organizacyjne;
 3. badanie i ocena:
  1. dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
  2. systemu gromadzenia środków publicznych, dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
  3. efektywności i gospodarności zarządzania finansowego w Urzędzie;
 4. opracowywanie i przedstawianie Prezydentowi do zatwierdzenia rocznych planów kontroli wydziałów Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych;
 5. dokonywanie czynności kontrolnych i sporządzanie z nich protokołów, sprawozdań oraz wniosków i zaleceń;
 6. opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych;
 7. sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznej;
 8. bieżące i niezwłoczne informowanie na piśmie Prezydenta o ujawnionych nieprawidłowościach;
 9. przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 10. składanie wniosków do Prezydenta o powołanie specjalisty do udziału w prowadzonych czynnościach kontrolnych;
 11. wykonanie innych zadań wynikających z ustaw i przepisów szczególnych.