Nazwa podmiotu publicznego: Urząd Miejski w Pabianicach

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:
 • dokumenty pochodzące od innych podmiotów są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, np. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, interpelacje składane przez radnych Rady Miejskiej w Pabianicach,
 • treści, których dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do których Urząd Miejski w Pabianicach nie jest uprawniony, np. Zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic, Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach przygotowane za pomocą programu Legislator, sprawozdania finansowe przygotowane za pomocą programu BeSTia, nie są w pełni dostępne cyfrowo,
 • nagrania video z obrad Rady Miejskiej w Pabianicach opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób Głuchych,
 • nie wszystkie dokumenty archiwalne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są dostępne cyfrowo,
 • niektóre dokumenty tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • otworzenie nowego okna/zakładki w przeglądarce nie zawsze poprzedzone jest ostrzeżeniem.


Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-09-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-01

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Dariusz Szymański, Anna Kilańska

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Dariusz Szymański

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: publikacje@um.pabianice.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 42 22 54 683

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna:
 1. Budynek ul. Zamkowa 16 (budynek główny)
  1. Do budynku prowadzi wejście od ul. Zamkowej z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  2. Na parterze znajduje się toaleta z możliwością wjazdu wózkiem inwalidzkim oraz sala przystosowana do obsługi dla osób na wózkach, z której mogą skorzystać interesanci z niepełnosprawnością załatwiający wszelkie sprawy w Urzędzie.
  3. Korytarz na parterze budynku dostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim z możliwością obsługi w Recepcji, Biurze Obsługi Interesantów oraz kasach.
  4. W budynku brak jest windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych.
  5. Przed budynkiem przy ul. Zamkowej usytuowane jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
  6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych. Można natomiast skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy UMP. Bliższe informacje w artykule Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
 2. Budynek ul. Narutowicza 33
  1. Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Narutowicza – osoba na wózku może skorzystać z wejścia do dyżurki Straży Miejskiej.
  2. Brak jest windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych.
  3. Na parkingu przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
  4. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych. Można natomiast skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy UMP. Bliższe informacje w artykule Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
 3. Budynek ul. św. Jana 4, ul. św. Jana 10, ul. Kościuszki 18, ul. Kościuszki 22-26
  1. Do budynku prowadzi jedno wejście nieprzystosowane dla osób na wózku – bariera architektoniczna.
  2. Brak jest podjazdu, windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych.
  3. Na parkingu przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
  4. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych. Można natomiast skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy UMP. Bliższe informacje w artykule Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.


Aplikacje mobilne:

Dodatkowe informacje: