KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

 

Potwierdzenie pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym celem przedłożenia w zakładzie pracy

 

Podstawa prawna
ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski w Pabianicach ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty

 • dokumenty potwierdzające posiadanie/istnienie gospodarstwa rolnego w latach objętych wnioskiem, określające jego położenie i powierzchnię lub akt własności ziemi/akt notarialny (do wglądu),
 • potwierdzenie zameldowania w gospodarstwie w okresie objętym wnioskiem,
 • oświadczenie o braku dokumentów,
 • zeznanie dwóch świadków,
 • dowody osobiste Wnioskodawcy i Świadków


Termin realizacji
Poświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Opłaty
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy
Odmowa wydania poświadczenia następuje w drodze postanowienia.
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Zażalenie na postanowienie należy złożyć w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic.

Dodatkowe informacje

 1. Do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy wlicza się także:
  1. okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka;
  2. przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem;
  3. przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
 2. W przypadku braku dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym – po złożeniu przez Wnioskodawcę oświadczenia o braku dokumentów okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym może być udowodniony zeznaniami przynajmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym znajdowało się indywidualne gospodarstwo rolne.
 3. ZEZNANIA ŚWIADKÓW:
  1. należy zgłosić się osobiście z dwoma świadkami (świadkiem może być osoba obca, lub krewna, starsza od Wnioskodawcy mieszkająca w danym okresie w tej samej miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo rolne, w którym pracował Wnioskodawca);
  2. należy starannie oraz czytelnie wypełnić druki: zeznania świadków i oświadczenie o braku dokumentów przez Wnioskodawcę pamiętając, że muszą być podawane dokładne daty pracy lub pomocy w gospodarstwie rolnym;
  3. należy:
   • złożyć podpisy na drukach w obecności urzędnika w celu stwierdzenia własnoręczności podpisów,
   • przedłożyć dowód osobisty Wnioskodawcy i świadków do wglądu,
   • przedłożyć do wglądu numery świadczeń emerytalnych lub rentowych w przypadku, gdy świadkiem jest emeryt lub rencista;
  4. zarówno Wnioskodawca jak i świadkowie muszą uzyskać potwierdzenie zameldowania;
  5. oświadczenie musi być podpisane przez składającego w obecności pracownika Urzędu/Instytucji, który dokonuje poświadczenia podpisu w oparciu o dokument tożsamości. Zeznania świadków spisuje się w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu.
 4. Powierzchnia gospodarstwa rolnego, kwalifikująca do zaliczenia lat pracy w gospodarstwie:
  • od 28.11.1964 r. do 22.12.1971 r. – 0,2 ha,
  • od 23.12.1971 r. do 30.06.1989 r. – 0,5 ha,
  • od 01.07.1989 r. – 1,0 ha.

 

 

[start] [koniec]Załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w rolnictwie
Formularz zeznania świadka
Oświadczenie w sprawie braku dokumentów