KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

 

Uzyskanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
art. 217 § 1  i art.  219  KPA (Dz. U. Nr 54, poz. 310)

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Ochrony Środowiska, ul. św. Jana 4, 95-200 Pabianice
II piętro, tel. +48 42 22 54 628
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym
  • Oświadczenie o braku dokumentów
  • Zeznanie dwóch świadków
  • Akt własności ziemi/akt notarialny
  • Odpisu skróconego aktu małżeństwa rodziców
  • Potwierdzenie zameldowania


Termin realizacji
Wystawienie zaświadczenia w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

 

 

[start] [koniec]Załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w rolnictwie
Formularz zeznania świadka
Oświadczenie w sprawie braku dokumentów