WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH
funkcjonujących w Urzędzie Miejskim

Urząd Miejski w Pabianicach
ul. Zamkowa 16
GETIN NOBLE BANK S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Rachunek dochodów Urzędu Miejskiego – podatki i opłaty

58 1560 0013 2473 5210 8000 0002

 • podatek od nieruchomości

 • podatek rolny

 • łączne zobowiązanie pieniężne

 • podatek leśny

 • podatek od środków transportu

Na płatności z powyższych tytułów dla poszczególnych podatników wyodrębnione są indywidualne rachunki bankowe. Ich numery przekazywane są do podatników w korespondencji urzędowej (np. decyzja wymiarowa). W sytuacji nie otrzymania informacji o indywidualnym nr rachunku bankowego płatności należy dokonywać na numer wskazany obok.

 • opłata od posiadania psów

 • opłata skarbowa

Rachunek dochodów Urzędu Miejskiego – dochody budżetowe pozostałe

31 1560 0013 2473 5210 8000 0003

 • opłata z tytułu dzierżawy i najmu

 • opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu

 • opłata z tytułu przekształcenie użytkowania wieczystego na własność

 • opłata adiacencka

 • renta planistyczna

 • wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości i wykupu lokali mieszkalnych

 • wpłaty wadiów

 • opłata parkingowa i opłata dodatkowa za brak biletu

 • opłata targowa

 • opłata produktowa

 • opłata eksploatacyjna

 • opłata za umieszczenie reklamy

 • mandaty i kary porządkowe nałożone przez Straż Miejską

 • opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego i za wbudowane urządzenie w pasie drogi

 • zezwolenie na alkohol

 • zezwolenie – licencja taxi

 • kary umowne

 • opłata z tytułu udostępnienia danych osobowych

Rachunek dochodów – opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

04 1560 0013 2473 5210 8000 0004

Na płatności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną docelowo wyodrębnione indywidualne rachunki bankowe. Numery zostaną przekazane do podatników w korespondencji urzędowej. Do chwili otrzymania indywidualnego rachunku bankowego płatności należy dokonywać na numer wskazany obok.