UWAGA!!! Urząd Miejski w Pabianicach informuje, iż z dniem 1 stycznia 2014 roku uległy zmianie numery rachunków bankowych.

Dla podatników wpłacających podatki na podstawie decyzji, tj.: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – płatność winna nastąpić zgodnie ze wskazanym w decyzji wymiarowej nowym indywidualnym rachunkiem bankowym.

Nowe indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać podatek zostały nadane również podatnikom ww podatków od osób prawnych oraz podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych (informacje o nadaniu indywidualnego numeru rachunku zostały rozesłane podatnikom w pierwszym kwartale 2014 roku).

WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH
funkcjonujących
w Urzędzie Miejskim

Urząd Miejski w Pabianicach
ul. Zamkowa 16
GETIN NOBLE BANK S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Rachunek dochodów Urzędu Miejskiego – podatki i opłaty

58 1560 0013 2473 5210 8000 0002

 

 • podatek od nieruchomości

 • podatek rolny

 • łączne zobowiązanie pieniężne

 • podatek leśny

 • podatek od środków transportu

Na płatności z powyższych tytułów zostaną wyodrębnione indywidualne rachunki bankowe. Numery zostaną przekazane do podatników w korespondencji urzędowej. Do chwili otrzymania indywidualnego rachunku bankowego płatności należy dokonywać na numer wskazany obok.

 • opłata od posiadania psów

 • opłata skarbowa

Rachunek dochodów Urzędu Miejskiego – dochody budżetowe pozostałe

 

31 1560 0013 2473 5210 8000 0003

 

 • opłata z tytułu dzierżawy i najmu

 • opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu

 • opłata z tytułu przekształcenie użytkowania wieczystego na własność

 • opłata adiacencka

 • renta planistyczna

 • wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości i wykupu lokali mieszkalnych

 • wpłaty wadiów

 • opłata parkingowa i opłata dodatkowa za brak biletu

 • opłata targowa

 • opłata produktowa

 • opłata eksploatacyjna

 • opłata za umieszczenie reklamy

 • mandaty i kary porządkowe nałożone przez Straż Miejską

 • opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego i za wbudowane urządzenie w pasie drogi

 • zezwolenie na alkohol

 • zezwolenie – licencja taxi

 • kary umowne

 • opłata z tytułu udostępnienia danych osobowych

Rachunek dochodów – opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

04 1560 0013 2473 5210 8000 0004


Na płatności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną docelowo wyodrębnione indywidualne rachunki bankowe. Numery zostaną przekazane do podatników w korespondencji urzędowej. Do chwili otrzymania indywidualnego rachunku bankowego płatności należy dokonywać na numer wskazany obok.